دسته‌بندی نشده · شهریور ۱۹, ۱۳۹۹ ۰

۱۶-۱-۹ بازرسی و آزمایش

۱۶-۱-۹-۱: ناظر ساختمان باید در جریان پیشرفت کارهای اجرایی تا پایان کار از مصالح و دستگاه ها و چگونگی اجرای فنی کار بازرسی به عمل آورد و مدارک لازم را درباره نتیجه بازرسی تهیه کند.

۱۶-۱-۹-۲: پیش از اجرای لوله کشی و نصب لوازم بهداشتی، صاحب کار یا نماینده قانونی او باید مدارک کافی درباره استانداردهای ساخت و آزمایش هریک از اقلام مصالح، شرح کار، جزئیات و نتیجه آزمایش در کارخانه سازنده و دیگر اطلاعاتی که مطابقت آن را با الزامات مندرج در این مبحث از مقررات نشان دهد، برای تأیید ارائه دهد.

۱۶-۱-۹-۳: بازرسی و آزمایش و صدور تأییدیه هر قسمت از تأسیسات بهداشتی باید، پیش از آنکه آن قسمت با مصالح ساختمانی پوشانده شود، انجام شود.

 الف) بازرسی و آزمایش قسمتی از لوله کشی که در زیر سطح تراز زمین نصب میشود باید، پیش از ساخت کانالها و ترنچها و نصب لوله در آنها، و پیش از پوشش این کانالها و ترنچها انجام شود.

۱۶-۱-۹-۴: روشهای آزمایش لوله کشی توزیع آب مصرفی، لوله کشی فاضلاب بهداشتی، لوله کشی هواکش فاضلاب و لوله کشی آب باران باید با رعایت الزاماتی باشد که در هر یک از فصلهای این مبحث از مقررات، مقرر شده است.

 الف) آزمایش نهایی باید پس از انجام کامل لوله کشی و نصب دستگاه ها و در زمانی صورت گیرد که ساختمان و تأسیسات آن کامل و آماده بهره برداری باشد.

ب) دستگاه ها، لوازم، ابزار و نیروی انسانی مورد نیاز برای آزمایش باید توسط مالک ساختمان یا نماینده قانونی او فراهم شود.

 پ) در صورتی که تمام یا قسمتی از تأسیسات بهداشتی با الزامات مندرج در این مبحث از مقررات مطابقت نداشته باشد، باید برای رفع نقص و تصحیح آن اقدام شود و روند بازرسی و آزمایش تکرار شود.

۱۶-۱-۹-۵: در پایان عملیات تهیه و نصب تأسیسات بهداشتی ساختمان، باید از طرف ناظر ساختمان بازرسی نهایی صورت گیرد و پیش از صدور گواهی تأیید کل کار، همه مواردی که با الزامات مندرج در این مبحث از مقررات مغایرت دارد، صورت برداری و تصحیح شود.

الف) در صورت مطابقت تأسیسات نصب شده با الزامات مندرج در این مبحث از مقررات، باید از طرف ناظر ساختمان گواهی تأیید صادر شود.