دسته‌بندی نشده · شهریور ۱۹, ۱۳۹۹ ۰

۱۶-۲-۱ کلیات

۱۶-۲-۱-۱: این فصل به تعریف واژه های فنی مورد استفاده در این مبحث از مقررات (مبحث شانزدهم – تأسیسات بهداشتی) اختصاص دارد.

۱۶-۲-۱-۲: واژه های فنی رایج، که در این فصل تعریف نشده است، باید به همان معنای معمول و متداول به کار رود.