دسته‌بندی نشده · شهریور ۱۹, ۱۳۹۹ ۰

۱۶-۳-۱ دامنه کاربرد

۱۶-۳-۱-۱: احکام این فصل به الزامات آن قسمت از اجرای کار و نصب تاسیسات بهداشتی اختصاص دارد که در فصلهای دیگر نیامده است.