دسته‌بندی نشده · شهریور ۲۳, ۱۳۹۹ ۰

۱۶-۵-۱ دامنه

۱۶-۵-۱-۱ : طراحی، انتخاب مصالح و اجرای لوله کشی فاضلاب بهداشتی ساختمان (یا ملک) که فاضلاب در آن به طور ثقلی جریان می یابد، باید با رعایت الزامات این فصل از مقررات انجام شود.

 الف) طراحی و اجرای حوضچه پمپاژ فاضلاب و لوله کشی فاضلاب بعد از پمپ که فاضلاب در آن تحت فشار جریان می یابد، خارج از حدود این فصل از مقررات است.

۱۶-۵-۱-۲ : الزامات این فصل ساختمانهایی را در بر میگیرد که به سکونت، اقامت یا کار انسان اختصاص دارد.

 الف) الزامات لوله کشی فاضلاب برای لوازم بهداشتی و مصرف کننده های ویژه در ساختمانهای بهداشتی و درمانی خارج از حدود این فصل از مقررات است.

ب) لوله کشی فاضلاب دستگاه های ویژه فرآیندهای تولیدی در ساختمانهای صنعتی خارج از حدود الزامات این فصل قرار دارد. این لوله کشی باید از لوله کشی فاضلاب بهداشتی ساختمان کاملاً جدا باشد.

 پ) لوله کشی فاضلاب شیمیایی در آزمایشگاه ها و کاربریهای مشابه خارج از حدود الزامات این فصل قرار دارد. این لوله کشی باید از لوله کشی فاضلاب بهداشتی ساختمان کاملاً جدا باشد.

۱۶-۵-۱-۳ : این فصل از مقررات لوله کشی آب باران و دیگر آبهای سطحی را در بر نمیگیرد.

 لوله کشی آب باران ساختمان باید از لوله کشی فاضلاب بهداشتی کاملاً جدا باشد. لوله کشی آب باران ساختمان، پس از خروج از ساختمان، با تأیید، ممکن است با یک سیفون به لوله خروجی فاضلاب بهداشتی ساختمان متصل شود.

۱۶-۵-۱-۴ : لوله کشی فاضلاب بهداشتی ساختمان از خروجی لوازم بهداشتی آغاز میشود و تا محل نصب دریچه بازدید یا چاله آدم رو، قبل از اتصال به شبکه لوله کشی فاضلاب شهری، ادامه می یابد.

 الف) در صورت عدم دسترسی به شبکه فاضلاب شهری، لوله کشی فاضلاب بهداشتی ساختمان تا نقطه ورودی به ایستگاه پمپاژ فاضلاب یا دستگاه تصفیه فاضلاب خصوصی و یا سیستم دفع فاضلاب در داخل ساختمان (یا ملک)، ادامه می یابد.

 ب) درصورتیکه دستگاه تصفیه فاضلاب خصوصی یا سیستم دفع فاضلاب خارج از مرزهای ساختمان (یا ملک) باشد، لوله کشی فاضلاب تا 1/5 متر دورتر از دیوار خارجی ساختمان (یا ملک) ادامه می یابد. ادامه لوله کشی تا رسیدن به محل دستگاه تصفیه یا دفع فاضلاب، خارج از حدود این فصل از مقررات است.