دسته‌بندی نشده · شهریور ۲۴, ۱۳۹۹ ۰

۱۶-۶-۱ دامنه

۱۶-۶-۱-۱ : طراحی، انتخاب مصالح و اجرای لوله کشی هواکش فاضلاب بهداشتی ساختمان باید طبق الزامات این فصل از مقررات انجام شود.

۱۶-۶-۱-۲ : این فصل از مقررات، الزامات طراحی و اجرای لوله کشی هواکش آن قسمت از لوله کشی فاضلاب داخل ساختمان را مقرر میدارد که در فصل (۱۶-۵) “لوله کشی فاضلاب بهداشتی ساختمان” دامنه آن مقرر شده است.

 الف) اگر در ساختمان، لوله کشی هواکش برای شبکه لوله کشی فاضلاب شیمیایی وجود داشته باشد، این لوله کشی باید از لوله کشی هواکش فاضلاب بهداشتی ساختمان کاملاً جدا باشد.