دسته‌بندی نشده · شهریور ۲۶, ۱۳۹۹ ۰

۱۶-۸-۱ دامنه

۱۶-۸-۱-۱: طراحی، انتخاب مصالح و اجرای لوله کشی آب باران ساختمان باید طبق الزامات این فصل از مقررات انجام شود.

۱۶-۸-۱-۲: لوله کشی آب باران ساختمان از کفشوهای دریافت کننده آب باران (روی بام و سایر سطوح باران گیر ساختمان) آغاز میشود و تا 1.5 متر دورتر از دیوار خارجی ساختمان (و یا ملک) ادامه می یابد.

الف) ادامه لوله کشی آب باران در محوطه خصوصی ساختمان (یا ملک) تا نقطه اتصال به چاه جاذب باید طبق الزامات این فصل از مقررات انجام شود.

ب) ادامه لوله کشی آب باران پس از 1.5 متر دورتر از دیوار خارجی ساختمان (یا ملک) برای اتصال آن به شبکه دفع آب باران شهری خارج از حدود این فصل از مقررات است.

پ) دفع آب باران سطوح سخت اطراف ساختمان و محوطه خصوصی ساختمان خارج از حدود این فصل از مقرارت است.

 ت) جمع آوری و دفع آبهای سطحی و آبهای زیرزمینی ساختمان و محوطه خصوصی آن خارج از حدود این فصل از مقررات است.

۱۶-۸-۱-۳: لوله کشی آب باران داخل ساختمان باید از لوله کشی فاضلاب بهداشتی ساختمان کاملاً جدا باشد.

۱۶-۸-۱-۴: لوله کشی آب باران ساختمان در این فصل از مقررات فقط مربوط به آن قسمت از لوله کشی است که آب باران در آن بصورت ثقلی جریان می یابد.

۱- طرح و اجرای حوضچه و پمپ آب باران که آب باران را از حوضچه به تراز بالاتر منتقل میکند و لوله کشی آب باران بعد از پمپ که آب باران در آن تحت فشار پمپ جریان می یابد خارج از حدود این فصل از مقررات است.