دسته‌بندی نشده · شهریور ۲۹, ۱۳۹۹ ۰

۱۶-۹-۱ حدود دامنه کاربرد

۱۶-۹-۱-۱ : طراحی، انتخاب مصالح، ساخت و نصب بست و تکیه گاه برای لوله کشیهای زیر باید طبق الزامات این فصل از مقررات انجام گیرد.

 الف) لوله کشی توزیع آب مصرفی ساختمان

ب) لوله کشی فاضلاب بهداشتی ساختمان

پ) لوله کشی هواکش فاضلاب بهداشتی ساختمان

ت) لوله کشی آب باران ساختمان

۱۶-۹-۱-۲ : این فصل الزامات بست و تکیه گاه لوله و دیگر اجزای لوله کشی را مقرر میکند.

 الف) الزامات طراحی، انتخاب مصالح، ساخت و نصب تکیه گاه برای لوازم بهداشتی، مخازن و دستگاه های دیگری که در تأسیسات بهداشتی ساختمان بکار میرود، خارج از حدود این فصل از مقررات است.

۱۶-۹-۱-۳ : طراحی، انتخاب مصالح، ساخت و نصب بست (جزئی که لوله را میگیرد)، تکیه گاه (جزئی که به اجزای ساختمان متصل میشود) و قطعه و یا قطعات واسط که بست و تکیه گاه را به هم متصل میکند، باید طبق الزامات این فصل از مقررات انجام گیرد.

۱۶-۹-۱-۴ : این فصل از مقررات الزامات انواع بست و تکیه گاه، شامل آویز، گیره، کورپی، دیوارکوب، پایه، هادی، مهار را که برای نگهداشتن لوله در موقعیت معین به کار میروند، مقرر میدارد.

الف) در صورتی که انواع دیگری از بست و تکیه گاه، برای لوله کشیهای مشخص شده در (۱۶-۹-۱-۱) مورد نیاز باشد، باید طبق الزامات این فصل از مقررات طراحی، ساخته و نصب شود.