دسته‌بندی نشده · شهریور ۲۹, ۱۳۹۹ ۰

۱۶-۹-۴ بست و تکیه گاه لوله های افقی

۱۶-۹-۴-۱ لوله های چدنی افقی

الف) بست و تکیه گاه لوله های چدنی افقی (سر کاسه دار و بدون سرکاسه) باید از نوع آویز، دیوار کوب یا کورپی باشد.

۱- بست باید از نوع گیره باشد که لوله را مهار کند و در وضعیت معین نگاه دارد.

 ۲- تکیه گاه باید به کمک قطعات چدنی یا فولادی به اجزای ساختمان محکم شود، یا با پیچ و مهره به اسکلت فلزی ساختمان متصل شود.

ب) بست گیره ای لوله های چدنی افقی باید تا حد امکان در لوله های سرکاسه دار نزدیک سرکاسه و در لوله های بدون سرکاسه نزدیک اتصال قرار گیرد.

 پ) در صورت دفن لوله های افقی در خاک لوله باید روی بستر ماسه ای قرار گیرد.

۱۶-۹-۴-۲ لوله های فولادی گالوانیزه افقی

الف) بست و تکیه گاه لوله های فولادی گالوانیزه افقی باید از نوع آویز، دیوارکوب، گیره، کورپی، یا مجموعه ای از قطعات فلزی باشد.

 ۱- اگر لوله در معرض حرکات ناشی از انقباض و انبساط باشد در حالت آویز بست باید لوله را نگاه دارد و آویز باید بطور آونگی امکان حرکت طولی و عرضی لوله را بدهد.

ب) انواع بست

 ۱- در ترکیب بست و تکیه گاه آویز بست باید از نوع گیره ای باشد.

۲- در ترکیب بست و تکیه گاه دیوارکوب و اسکلت فلزی بست باید از نوع گیره ای یا کورپی باشد.

پ) انواع تکیه گاه

۱- تکیه گاه آویز ممکن است در اجزای ساختمان کار گذاشته شود.

۲- تکیه گاه دیوار کوب در اتصال با اسکلت فلزی ممکن است با اتصال پیچ و مهره باشد.

 ۳- در تکیه گاه دیوارکوب و اسکلت فلزی اتصال بست به لوله باید در نقاط ثابت از نوع مهار و در نقاط دیگر از نوع هادی باشد.

ت) اگر لوله عایقدار باشد بست گیره ای یا کورپی لوله را نگاه میدارد و عایق روی بست را میپوشاند.

۱- ممکن است روی عایق لوله بسته شود در این صورت لازم است بین عایق و بست یک لائی فولادی قرار گیرد.

۲- لایی فولادی باید دست کم به ضخامت 1.5 میلیمتر و طول 30 سانتیمتر باشد.

 ث) بست لوله های فولادی گالوانیزه افقی باید از پروفیلهای فولادی، چکشخوار یا برنجی باشد.

۱۶-۹-۴-۳ لوله های مسی افقی

الف) بست و تکیه گاه لوله های مسی افقی باید از نوع آویز، دیوار کوب، گیره، کورپی با اسکلت فلزی باشد.

۱- اگر در معرض حرکات ناشی از انقباض و انبساط باشد، در حالت آویز، بست باید لوله را نگاه دارد و آویز امکان حرکات طولی و عرضی لوله را بدهد.

۲- به این منظور آویز امکان حرکت آونگی داشته باشد.

 ب) انواع بست

۱- در ترکیب بست و تکیه گاه آویز بست باید از نوع گیره ای باشد.

۲- در ترکیب بست و تکیه گاه دیوارکوب و اسکلت فلزی بست باید از نوع گیره ای یا کورپی باشد.

ب) انواع تکیه گاه

۱- تکیه گاه آویز ممکن است در اجزای ساختمان کار گذاشته شود.

۲- تکیه گاه دیوار کوب در اتصال با اسکلت فلزی ممکن است با اتصال پیچ و مهره ای باشد.

۳- در تکیه گاه دیوارکوب با اسکلت فلزی اتصال نسبت به لوله باید در نقاط ثابت از نوع مهار و در نقاط دیگر از نوع هادی باشد.

ت) اگر لوله عایقدار باشد، بست گیره ای یا کورپی لوله را نگاه میدارد و عایق روی بست را میپوشاند.

۱- ممکن است بست روی عایق لوله بسته شود در این صورت لازم است بین عایق و بست یک لائی از ورق برنجی قرار گیرد.

۲- لائی برنجی دست کم به ضخامت 1.5 میلیمتر و بطول 30 سانتیمتر باشد.

 ث) اگر بست از پروفیلهای فولادی باشد باید بین سطح داخلی یا کورپی و سطح خارجی لوله مسی یک لایی از ورق برنجی قرار گیرد.

۱۶-۹-۴-۴ لوله های پلاستیکی تک لایه و چند لایه افقی

الف) بست لوله های تک لایه و یا چند لایه افقی باید از نوع گیره ای یا کورپی باشد.

 ب) بستهای لوله های پلاستیکی تک لایه و یا چند لایه افقی باید با قطعات فولادی و یا پلاستیکی ساخته شود.

پ) تکیه گاه لوله های پلاستیکی تک لایه و یا چند لایه افقی باید با قطعات فولادی یا پلاستیکی ساخته شود که بست لوله را به اجزای ساختمان متصل کند. اتصال تکیه گاه ممکن است در اجزای ساختمان کار گذاشته شود یا با پیچ و مهره به اسکلت ساختما ن محکم شود.

 ت) بست و تکیه گاه لوله های پلاستیکی تک لایه و چند لایه افقی باید امکان حرکت طولی ناشی از انقباض و انبساط طولی را بدهد.