دسته‌بندی نشده · شهریور ۲۹, ۱۳۹۹ ۰

۸-۱۱-۶ گروه بندی ساختمان برحسب سیستم سازه ای

ساختمان ها برحسب سیستم سازه ای در یکی از گروهای زیر طبقه بندی می شوند:

۱۸۱۱۶ سیستم دیوارهای باربر

نوعی سیستم سازه ای است که فاقد قاب های ساختمانی برای باربری قائم می باشد. در این سیستم، دیوارهای باربر و یا قاب های مهاربندی شده عمدتاً بارهای قائم را تحمل نموده و مقاومت در برابر نیروهای جانبی نیز به وسیله دیوارهای باربر که به صورت دیوارهای برشی عمل می کنند و یا قاب های مهاربندی شده تأمین می شود.

۲۸۱۱۶ سیستم قاب ساختمانی ساده

نوعی سیستم سازه ای است که در آن بارهای قائم عمدتاً توسط قاب های ساختمانی تحمل شده و مقاومت در برابر نیروهای جانبی توسط دیوارهای برشی یا قاب های مهاربندی شده تأمین می شود.

در این سیستم، قاب های مهاربندی شده را می توان به صورت هم محور یا برون محور به کار برد.

۳۸۱۱۶ سیستم قاب خمشی

نوعی سیستم سازه ای است که در آن بارهای قائم توسط قاب های ساختمانی تحمل شده و مقاومت در برابر نیروهای جانبی توسط قاب های خمشی تامین می گردد. سازه ای با قاب های خمشی کامل، و سازه ای با قاب های خمشی در پیرامون و یا در قسمتی از پلان و قاب های با اتصالات ساده در سایر قسمت های پلان، از این گروه اند.

۴۸۱۱۶ سیستم دوگانه یا ترکیبی

نوعی سیستم سازه ای است که در آن:

الف- بارهای قائم عمدتاً توسط قاب های ساختمانی تحمل می شوند.

ب- مقاومت در برابر بارهای جانبی توسط مجموعه ای از دیوارهای برشی یا قاب های مهاربندی شده همراه با مجموعه ای از قاب های خمشی صورت می گیرد. سهم برشگیری هر یک از دو مجموعه با توجه به سختی جانبی و اندرکنش آن دو، در تمام طبقات تعیین می شود.

در این سیستم، قاب های مهاربندی شده و قاب های خمشی را می توان به صورت هایی که در سیستم های بندهای ۲-۸-۱۱-۶ و ۳-۸-۱۱-۶ عنوان شده، به کار برد و دیوارهای برشی بتن آرمه را نیز به کار گرفت.

پ- قاب های خمشی مستقلاً قادر به تحمل حداقل ۲۵ درصد نیروی جانبی وارد به ساختمان می باشد.

تبصره :۱ به کارگیری قاب های خمشی بتنی و فولادی معمولی (بر اساس استاندارد (۲۸۰۰ برای باربری جانبی در این سیستم مجاز نمی باشد و در صورت استفاده از این نوع قاب، سیستم از نوع قاب ساختمانی ساده، بند ۲-۸-۱۱-۶، محسوب خواهد شد.

تبصره :۲ در صورتی که سیستمی ضابطه ردیف پ را برآورده نکند، سیستم دوگانه محسوب نشده و جزو سیستم قاب ساختمانی ساده ، بند ۲-۸-۱۱-۶، منظور می گردد.

۵۸۱۱۶ سایر سیستم های سازه ای

نوعی سیستم سازه ای است که با سیستم های معرفی شده در بندهای ۱-۸-۱۱-۶ تا ۴-۸-۱۱-۶ متفاوت باشد. ویژگی های این سیستم ها از نظر باربری قائم و جانبی باید بر مبنای آیین نامه ها و تحقیقات فنی و یا آزمایش های معتبر تعیین شود.