دسته‌بندی نشده · شهریور ۳۱, ۱۳۹۹ ۰

پ ۲-۱

آنچه در ((پیوست ۲- علائم ترسیمی در لوله کشی توزیع آب مصرفی ساختمان)) می آید، علائمی است که رعایت آنها در نقشه های توزیع آب مصرفی در ساختمان پیشنهاد میشود. مطالب و علائم ((پیوست ۲- علائم ترسیمی در لوله کشی توزیع آب مصرفی ساختمان)) نباید به عنوان قسمتی از مقررات (۱۶-۴) توزیع آب مصرفی در ساختمان تلقی شود و رعایت این علائم مشمول الزام قانونی نمیشود.

 پ ۲-۱-۱ پیشنهاد علائم ترسیمی در ((پیوست -2 علائم ترسیمی در لوله کشی توزیع آب مصرفی ساختمان)) به هیچ وجه استفاده از علائم ترسیمی متداول دیگر یا مندرج در استانداردها را به شرط تأیید منتفی نمیکند.