دسته‌بندی نشده · مهر ۶, ۱۳۹۹ ۰

۱۹-۱ کلیات

مبحث حاضراز مقررات ملّی ساختمان ضوابط طرح، محاسبه و اجرای عایقکاری حرارتی پوسته خارجی، سیستم های تأسیسات گرمایی، سرمایی، تهویه، تهویه مطبوع، تأمین آب گرم مصرفی، و الزامات طراحی سیستم روشنایی در ساختمانها را تعیین میکند.

 در بخش اول مبحث، کلیات و تعاریف و در بخش دوم مقررات کلی طرح و اجرا آمده است. بخش سوم به روش های طراحی عایقکاری حرارتی پوسته خارجی ساختمان و توصیه هایی در مورد طراحی معماری اختصاص داده شده است. در بخش چهارم، ضوابط مربوط به تأسیسات مکانیکی و در بخش پنجم، ضوابط مربوط به سیستم روشنایی و تأسیسات الکتریکی بیان شده است. در ضمن، در پیوست های یازده گانه این مبحث نیز اطلاعات تکمیلی و روشهای محاسبه مربوط به بخشهای مختلف مبحث ارائه شده است.

 شایان ذکر است که در کنار رعایت الزامات تعیین شده در این مبحث، باید همواره تأمین حداقل تهویه مورد نیاز برای سلامت ساکنان ساختمانها منظور شود.