دسته‌بندی نشده · مهر ۲۱, ۱۳۹۹ ۰

پیوست ۱: روش تعیین گروه اینرسی حرارتی ساختمان

برای تعیین گروه اینرسی حرارتی ساختمان، یا بخشی از آن، در وهله اول لازم است جرم سطحی مؤثر جدارهای مختلف آن محاسبه گردد. میزان جرم جدار، که در تعیین گروه اینرسی حرارتی در نظر گرفته می شود، به موقعیت جدار و لایه های مختلف تشکیل دهنده، آن بستگی دارد. در این پیوست، روش محاسبه جرم سطحی مؤثر جدار در حالتها و موقعیتهای مختلف ارائه میگردد.

 پس از تعیین جرم سطحی مؤثر جدارهای مختلف، جرم مؤثر کل ساختمان یا بخشی از آن (M) محاسبه میگردد و در پایان، مقدار جرم سطحی مؤثر ساختمان در واحد سطح زیربنا (ma) تعیین میشود.