دسته‌بندی نشده · مهر ۲۷, ۱۳۹۹ ۰

پ ۹-۲ ضرایب انتقال حرارت جدارهای نورگذر

پ ۹-۲-۱ جدارهای نورگذر دارای شیشه تک جداره ساده

 اگر جدار نورگذر با شیشه تک جداره ساده و با قاب فولادی یا آلومینیومی معمولی ساخته شده باشد، ضریب انتقال حرارت متوسط بازشو برابر است با:

 در حالتی که جدار عمودی است:           UG = 5.8 [W/(m2. K)]

در حالتی که جدار افقی است:               UG = 6.9 [W/(m2. K)]

 در پنجره های چوبی، اثر قاب تنها با شیشه های چندجداره در نظر گرفته میشود؛ و در صورت کاربرد آن با شیشه تک جداره، ضرایب همانند قاب های فولادی و آلومینیومی ساده به کار برده میشود.

پ ۹-۲-۲ جدارهای نورگذر دارای انواع شیشه دو جداره

 برای محاسبه ضریب انتقال حرارت یک جدار نورگذر دارای شیشه دو جداره (UG)، لازم است، علاوه بر مقدار ضریب انتقال حرارت متوسط بخش شیشه ای (Ugl)، ضریب انتقال حرارت قاب بازشو (Ufr) نیز مشخص شود. در تعیین ضرایب انتقال حرارت جدارهای نورگذر، نکات زیر باید در نظر قرار گیرد:

 برای ضریب انتقال حرارت متوسط قاب بازشو فلزی با حرارت شکن، سه مقدار 3.0، 4.0 و 5.0 [W/(m.K)] در نظر گرفته شده است. در صورتی که مشخصات حرارتی قابها در گواهینامه فنی ارائه نشده باشد، ضریب انتقال حرارت متوسط قاب فلزی با قطع حرارتی، برابر 5.0 [W/(m.K)] در نظر گرفته میشود.

 برای ضریب انتقال حرارت متوسط قاب بازشو پی وی سی، سه مقدار 1.5، 1.8 و 2.5 [W/(m.K)] در نظر گرفته شده است. در صورتی که مشخصات حرارتی قابها در گواهینامه فنی ارائه نشده باشد، ضریب انتقال حرارت متوسط قاب پی وی سی، برابر [W/(m.K)] 2.5 در نظر گرفته میشود.

 برای ضریب هدایت حرارت متوسط قاب بازشو چوبی، دو مقدار 0.13 و [W/(m.K)] 0.18 در نظر گرفته شده است. در صورتی که مشخصات حرارتی قابها در گواهینامه فنی ارائه نشده باشد، ضریب هدایت حرارت متوسط قاب چوبی، برابر [W/(m.K)] 0.18 در نظر گرفته میشود.

– در جدول های تعیین ضریب انتقال حرارت جدار نورگذر (جدول ۲۸ تا جدول ۳۰)، ضریب انتقال حرارت متوسط بخش شیشه ای (ساده یا کم گسیل) بین 1.2 و [W/(m2.K)] 2.9 در نظر گرفته شده است. در صورتی که ضریب انتقال حرارت متوسط شیشه ای بیش از 2.9 باشد، در جدول مربوط به قاب مورد استفاده، ضریب انتقال حرارت جدار نورگذر با برونیابی اعداد ارائه شده تعیین میشود.

در جدول ۲۸ تا جدول ۳۰، ضرایب انتقال حرارت جدارهای نورگذر (UG)، بر حسب نوع بازشو، ضریب انتقال حرارت شیشه (Ugl) و نوع و ضریب انتقال حرارت قاب (Ufr)، درج شده است.

جدول ۲۸ (ص۱۱۴) مربوط به پنجره های با قاب فلزی حرارت شکن، جدول ۲۹ (ص۱۱۶) مربوط به پنجره های با قاب پی وی سی و جدول ۳۰ (ص۱۱۹) مربوط به پنجره های با قاب چوبی است.

 

جدول ۲۸- ضریب انتقال حرارت جدار نورگذر با قاب فلزی حرارت شکن UG بر حسب Ugl و Ufr

نوع جدار نورگذر

 

Ugl بخش نورگذر

[W/m2.K]

UG جدار نورگذر بر حسب  Ufrقاب [W/m2.K]

Ufr = 3.0

Ufr = 4.0

Ufr = 5.0

پنجره لولایی

 

1.2

2.2

2.5

2.9

1.3

2.3

2.6

2.9

1.4

2.3

2.7

3

1.5

2.4

2.7

3.1

1.6

2.5

2.8

3.1

1.7

2.5

2.9

3.2

1.8

2.6

2.9

3.3

1.9

2.7

3

3.3

2

2.7

3

3.4

2.1

2.7

3

3.4

2.2

2.8

3.1

3.4

2.3

2.8

3.2

3.5

2.4

2.9

3.2

3.6

2.5

3

3.3

3.6

2.6

3

3.4

3.7

2.7

3.1

3.4

3.8

2.8

3.1

3.5

3.8

2.9

3.2

3.6

3.9

در پنجره ای لولایی

 

 

 

1.2

2.1

2.4

2.7

1.3

2.2

2.5

2.8

1.4

2.2

2.5

2.8

1.5

2.3

2.6

2.9

1.6

2.4

2.7

3

1.7

2.5

2.7

3

1.8

2.5

2.8

3.1

1.9

2.6

2.9

3.2

2

2.6

2.9

3/2

2.1

2.6

2.9

3.2

2.2

2.7

3

3.3

2.3

2.8

3.1

3.4

2.4

2.9

3.1

3.4

2.5

2.9

3.2

3.5

2.6

3

3.3

3.6

2.7

3.1

3.4

3.6

2.8

3.1

3.4

3.7

2.9

3.2

3.5

3.8

 

ادامه جدول ۲۸- ضریب انتقال حرارت جدار نورگذر با قاب فلزی حرارت شکن UG بر حسب Ugl و Ufr

نوع جدار نورگذر

 

Ugl بخش نورگذر

[W/m2.K]

UG جدار نورگذر بر حسب  Ufrقاب [W/m2.K]

Ufr = 3.0

Ufr = 4.0

Ufr = 5.0

پنجره کشویی

 

 

1.2

2.3

2.6

1.3

2.4

2.6

1.4

2.5

2.7

1.5

2.5

2.8

1.6

2.6

2.9

1.7

2.7

2.9

1.8

2.8

3

1.9

2.8

3.1

2

2.9

3.1

2.1

2.9

3.1

2.2

2.9

3.2

2.3

3

3.3

2.4

3.1

3.4

2.5

3.2

3.4

2.6

3.2

3.5

2.7

3.3

3.6

2.8

3.4

3.7

2.9

3.5

3.7

در پنجره ای کشویی

 

 

 

 

1.2

2.1

2.3

1.3

2.2

2.4

1.4

2.3

2.5

1.5

2.4

2.6

1.6

2.5

2.7

1.7

2.5

2.7

1.8

2.6

2.8

1.9

2.7

2.9

2

2.8

3

2.1

2.8

3

2.2

2.8

3

2.3

2.9

3.1

2.4

3

3.2

2.5

3.1

3.3

2.6

3.2

3.4

2.7

3.2

3.4

2.8

3.3

3.5

2.9

3.4

3.6

 

جدول ۲۹- ضریب انتقال حرارت جدار نورگذر با قاب پی وی سی UG بر حسب Ugl و Ufr

نوع جدار نورگذر

 

Ugl بخش نورگذر

[W/m2.K]

UG جدار نورگذر بر حسب  Ufrقاب [W/m2.K]

Ufr = 1.5

Ufr = 1.8

Ufr = 2.5

پنجره لولایی

 

 

 

1.2

1.6

1.7

2

1.3

1.7

1.8

2.1

1.4

1.7

1.9

2.1

1.5

1.8

1.9

1.2

1.6

1.9

2

2.3

1.7

2

2

2.3

1.8

2

2.1

2.4

1.9

2.1

2.2

2.4

2

2.1

2.2

2.5

2.1

2.1

2.2

2.5

2.2

2.2

2.3

2.5

2.3

2.3

2.4

2.6

2.4

2.3

2.4

2.6

2.5

2.4

2.5

2.7

2.6

2.5

2.6

2.8

2.7

2.6

2.6

2.9

2.8

2.6

2.7

2.9

2.9

2.7

2.8

3

در پنجره ای لولایی

 

 

 

 

 

1.2

1.6

1.7

2

1.3

1.7

1.8

2

1.4

1.7

1.9

2.1

1.5

1.8

1.9

2.2

1.6

1.9

2

2.2

1.7

2

2

2.3

1.8

2

2.1

2.4

1.9

2.1

2.2

2.4

2

2.1

2.2

2.5

2.1

2.1

2.2

2.5

2.2

2.2

2.3

2.5

2.3

2.3

2.4

2.6

2.4

2.3

2.4

2.6

2.5

2.4

2.5

2.7

2.6

2.5

2.6

2.8

2.7

2.6

2.6

2.9

2.8

2.6

2.7

2.9

2.9

2.7

2.8

3

 

ادامه جدول ۲۹- ضریب انتقال حرارت جدار نورگذر با قاب پی وی سی UG بر حسب Ugl و Ufr

نوع جدار نورگذر

 

Ugl بخش نورگذر

[W/m2.K]

UG جدار نورگذر بر حسب  Ufrقاب [W/m2.K]

Ufr = 1.5

Ufr = 1.8

Ufr = 2.5

پنجره کشویی

 

 

 

 

1.2

1.9

1.3

2

1.4

2.1

1.5

2.1

1.6

2.2

1.7

2.3

1.8

2.3

1.9

2.4

2

2.4

2.1

2.4

2.2

2.5

2.3

2.6

2.4

2.6

2.5

2.7

2.6

2.8

2.7

2.9

2.8

2.9

2.9

3

در پنجره ای کشویی بدون

آستانه

 

 

 

 

 

 

 

1.2

1.8

1.3

1.9

1.4

2

1.5

2.1

1.6

2.1

1.7

2.2

1.8

2.3

1.9

2.4

2

2.4

2.1

2.4

2.2

2.5

2.3

2.6

2.4

2.6

2.5

2.7

2.6

2.8

2.7

2.9

2.8

3

2.9

3

 

ادامه جدول ۲۹- ضریب انتقال حرارت جدار نورگذر با قاب پی وی سی UW بر حسب Ug و Uf

نوع جدار نورگذر

 

Ugl بخش نورگذر

[W/m2.K]

UG جدار نورگذر بر حسب  Ufrقاب [W/m2.K]

Ufr = 1.5

Ufr = 1.8

Ufr = 2.5

در پنجره ای کشویی بدون

آستانه

 

 

 

 

 

 

 

1.2

1.6

1.8

2.1

1.3

1.7

1.8

2.1

1.4

1.8

1.9

2.2

1.5

1.8

1.9

2.2

1.6

1.9

2

2.3

1.7

1.9

2.1

2.4

1.8

2

2.1

2.4

1.9

2.1

2.2

2.5

2

2.1

2.2

2.5

2.1

2.1

2.2

2.5

2.2

2.2

2.3

2.5

2.3

2.2

2.3

2.6

2.4

2.3

2.4

2.7

2.5

2.4

2.5

2.7

2.6

2.4

2.5

2.8

2.7

2.5

2.6

2.8

2.8

2.6

2.7

2.9

2.9

2.6

2.7

3

 

جدول ۳۰- ضریب انتقال حرارت جدار نورگذر با قاب چوبی UG بر حسب Ugl و λfr

نوع جدار نورگذر

 

Ugl بخش نورگذر

[W/m2.K]

UG جدار نورگذر بر حسب  λfr قاب [W/m2.K]

λfr = 0.13

λfr = 0.18

پنجره لولایی

 

 

 

 

1.2

1.8

1.9

1.3

1.8

2

1.4

1.9

2.1

1.5

2

2.1

1.6

2

2.2

1.7

2.1

2.2

1.8

2.2

2.3

1.9

2.2

2.4

2

2.3

2.4

2.1

2.3

2.4

2.2

2.4

2.5

2.3

2.4

2.5

2.4

2.5

2.6

2.5

2.6

2.7

2.6

2.6

2.8

2.7

2.7

2.8

2.8

2.8

2.9

2.9

2.8

3

در پنجره ای لولایی بدون آستانه با کشویی

 

 

 

 

 

 

 

1.2

1.7

1.9

1.3

1.8

1.9

1.4

1.9

2

1.5

2

2.1

1.6

2

2.1

1.7

2.1

2.2

1.8

2.2

2.3

1.9

2.2

2.4

2

2.3

2.4

2.1

2.3

2.4

2.2

2.4

2.5

2.3

2.4

2.5

2.4

2.5

2.6

2.5

2.6

2.7

2.6

2.7

2.8

2.7

2.7

2.8

2.8

2.8

2.9

2.9

2.9

3

 

ادامه جدول ۳۰- ضریب انتقال حرارت جدار نورگذر با قاب چوبی UG بر حسب Ugl و λfr

نوع جدار نورگذر

 

Ugl بخش نورگذر

[W/m2.K]

UG جدار نورگذر بر حسب  λfr قاب [W/m2.K]

λfr = 0.13

λfr = 0.18

در پنجره ای لولایی با آستانه

 

 

 

 

1.2

1.8

2

1.3

1.9

2.1

1.4

2

2.1

1.5

2

2.2

1.6

2.1

2.2

1.7

2.1

2.3

1.8

2.2

2.4

1.9

2.3

2.4

2

2.3

2.4

2.1

2.3

2.4

2.2

2.3

2.5

2.3

2.4

2.6

2.4

2.5

2.6

2.5

2.5

2.7

2.6

2.6

2.7

2.7

2.7

2.8

2.8

2.7

2.9

2.9

2.8

2.9