دسته‌بندی نشده · مهر ۲۷, ۱۳۹۹ ۰

پ ۹-۳ مثالهای تعیین ضریب انتقال حرارت جدارهای نورگذر

مثال ۱) تعیین ضریب انتقال حرارت یک پنجره با مشخصات زیر:

 – نوع قاب: پی وی سی، لولایی

– ضریب انتقال حرارت قاب مطابق گواهینامه فنی: Ufr = 1.8 [W/(m2. K)]

 – نوع شیشه: دو جداره

 – گاز موجود میان دو شیشه: 85 درصد آرگون

 – فاصله داخلی بین دو شیشه: 10 میلیمتر

 – وضعیت گسیلندگی شیشه: بدون لایه های کم گسیل

 ابتدا باید ضریب انتقال حرارت شیشه تعیین شود (بخش پ ۹-۱) به این منظور، از بخش پ۹-۱-۲، با عنوان شیشه های دوجداره عمودی، جدول ۲۳مربوط به شیشه های دو جداره عمودی پرشده با ۸۵ درصد آرگون استفاده می شود. مطابق این جدول، و با توجه به فاصله ۱۰ میلیمتری بین دو شیشه و عدم استفاده از پوشش کم گسیل، ضریب انتقال حرارت شیشه از ستون دوم جدول،2.8 [W/(m2.K)] تعیین میگردد.

 این توضیح را باید افزود که اگر پنجره مورد استفاده فاقد گواهینامه تأییدکننده وجود گاز و حفظ آن در طول دوره بهره برداری باشد، باید مقادیر مربوط به هوا ملاک محاسبه قرار گیرد. (جدول۲۲) .

 در مرحله بعد، باید به تعیین ضریب انتقال حرارت جدار نورگذر پرداخت (بخش پ۹-۲).

 در این مثال، قاب پنجره از جنس پی وی سی است، بنابراین برای آن از جدول ۲۹ استفاده میشود. در بخش مربوط به پنجره های لولایی این جدول، ردیف مربوط به شیشه دارای ضریب انتقال حرارت [W/(m2.K)] 2.8 را در نظر می گیریم. در این ردیف، سه ضریب انتقال حرارت متفاوت برای پنجره داده شده است، که مربوط به سه ضریب انتقال حرارت متفاوت قاب پی وی سی است. با توجه به آنکه، مطابق گواهی نامه فنی، ضریب انتقال حرارت قاب پی وی سی [W/(m2.K)] 1.8 است، ضریب انتقال حرارت جدار نورگذر، از ستون چهارم جدول، برابر [W/(m2.K)] 2.7 تعیین میشود.

 مثال ۲) تعیین ضریب انتقال حرارت پنجره ای با مشخصات زیر:

 – نوع قاب: آلومینیومی حرارت شکن، لولایی

– ضریب انتقال حرارت قاب مطابق گواهینامه فنی: نامشخص

 – نوع شیشه: دو جداره

 – گاز موجود در فاصله میان دو شیشه: 100 درصد هوا

– فاصله داخلی بین دو شیشه: 12 میلیمتر

 – وضعیت گسیلندگی شیشه: گسیلندگی عمود مفید 0/2، مورد تأیید یک مرجع معتبر

برای تعیین ضریب انتقال حرارت شیشه، ابتدا از جدول ۲۲ بخش پ۹-۱-۲، که مربوط به شیشه های دوجداره پر شده با هوا است، استفاده می شود. سپس با توجه به ضخامت 12 میلیمتری لایه هوا و گسیلندگی عمود مفید 0.2، ضریب انتقال حرارت شیشه برابر [W/(m2.K)] 2.0 تعیین میگردد.

 در مرحله بعد، به تعیین ضریب انتقال حرارت جدار نورگذر، با استفاده از جدول ۲۸ بخش پ۹-۲ ، که مربوط به قاب های فلزی حرارت شکن است، پرداخته می شود. در بخش پنجره های لولایی این جدول، به ردیف مربوط به شیشه دارای ضریب انتقال حرارت[W/(m2.K)] 2.0 توجه می شود. در این ردیف، سه ضریب انتقال حرارت متفاوت درج شده برای پنجره مربوط به سه ضریب انتقال حرارت متفاوت قاب فلزی با حرارت شکن است. اگر فرض کنیم قاب پنجره فاقد گواهینامه فنی است، ضریب انتقال حرارت متوسط قاب را باید برابر 5 در نظر بگیریم و به این ترتیب، ضریب انتقال حرارت جدار نورگذر، از ستون آخر جدول 28، برابر [W/(m2.K)] 3.4 تعیین میگردد.