دسته‌بندی نشده · آبان ۱۲, ۱۳۹۹ ۰

۲۱-۲-۳-۷ طراحی قاب و مهاربندی پنجره

۲۱-۲-۳-۷-۱: در ساختمان های گروه ۲ و ۳، به جهت مقاومت و پایداری پنجره در برابر انفجار، پنجره می بایستی دارای شرایط زیر باشد:

 – چهارچوب ها  به سازه ساختمان مهار گردد.

 – استفاده از بلوکهای شیشه ای (موزاییک شیشه ای) مشروط به استفاده از نگهدارنده مجاز می باشد.

۲۱-۲-۳-۷-۲: قطعات بزرگ و یکپارچه شیشه باید توسط قاب های پنجره، به اجزای کوچکتر تقسیم شود.