دسته‌بندی نشده · آبان ۱۴, ۱۳۹۹ ۰

۲۱-۲-۴-۴ الزامات طراحی فضای امن

ظرفیت فضای امن بر اساس کاربری ساختمان مطابق جدول ۲۱-۲-۱ محاسبه می شود.

 

جدول ۲۱-۲-۱ ظرفیت فضای امن بر اساس کاربری ساختمان

کاربری ساختمان

فضای امن

بیمارستان ها و مراکز درمانی

به تعداد کل تخت های موجود

مسکونی (پناهگاه خصوصی)

در هر واحد مسکونی به تعداد افراد

هتل ها و مسافرخانه ها

به تعداد کل تخت های موجود

مراکز اداری و تجاری

کل تعداد کارکنان

فروشگاه های بزرگ

1/8سطح کل زیربنای فروشگاه

مسجد، حسینیه و مانند آن

اماکن عمومی (مانند سینما و رستوران)

انبار و نمایشگاه

1/100سطح کل زیربنا

 

لازم به ذکر است کلیه مسیرهای فرار ساختمان در تمام سطوح عملکردی باید با الزامات این بخش (ملاحظات فضای امن) طراحی شوند ولی این فضاها جزو مساحت فضای امن مورد نیاز برای هر ساختمان محاسبه نمی گردد.