دسته‌بندی نشده · آبان ۱۴, ۱۳۹۹ ۰

۲۱-۴-۱ کلیات

نیروهای ناشی از انفجار به صورت فشارهای شدید به ناحیه محدودی که در مقابل انفجار قرار دارد وارد می شود و به اعضای دورتر فشار کمتری اعمال می گردد. در نتیجه روال طراحی سازه در مقابل انفجار، طراحی در مقابل شکست موضعی عناصر موجود در جبهه اول شامل عناصر نما و تیرها و ستون های پیرامونی ساختمان می باشد.