دسته‌بندی نشده · آبان ۱۴, ۱۳۹۹ ۰

۲۱-۴-۲-۳ دیوار بتنی درجا

ساختمان با دیوار بتنی درجا برای فشارهای انفجاری متوسط و زیاد مورد استفاده قرار می گیرد.

 ضخامت بتن دیوارها، اندازه و جای گذاری میلگردها باید طوری انتخاب شوند که قادر به تحمل بارگذاری انفجاری متوسط و زیاد باشد. حداقل ضخامت دیوارهای بتن مسلح درجا 200 میلیمتر می باشد.