دسته‌بندی نشده · آبان ۱۴, ۱۳۹۹ ۰

۳-۱۲-۶ ظرفیت باقی مانده

در مورد سازه هایی که برای آنها بارهای ناشی از انفجار در نظر گرفته می شود، لازم است ظرفیت باقیمانده باربری سازه و اعضای آن پس از حذف عضوی از آن، طبق بند ۳-۴-۲-۶ ، بررسی شود.

در این بررسی لازم است پایداری کلی سازه و اعضای آن با لحاظ اثرات مرتبه دوم، طبق بند ۴-۴-۲-۶، ارزیابی شود. مقاومت مصالح را می توان طبق مبحث ۲۱ افزایش داد.