دسته‌بندی نشده · آبان ۱۸, ۱۳۹۹ ۰

۲۲-۵-۲ تأسیسات هوارسانی، تعویض و تخلیه هوا

۲۲-۵-۲-۱ دهانه های ورود و خروج هوا

 الف- کلیه دهانه های هوای دریافتی از بیرون و دهانه های تخلیه هوا باید سالانه دو بار بازرسی شوند.

ب- دهانه های ورود و خروج هوا باید تمیز شده و در صورت لزوم توریهای حفاظ آنها تعویض شوند. وجود رطوبت به سرعت سبب رشد هاگ و قارچهای موجود در هوا شده، علاوه بر گرفتگی دریچه، آلودگی را به ساختمان هدایت میکند از این رو باید از عدم وجود منافذی که میتواند محل تجمع آب و مواد زائد شود اطمینان حاصل نمود.

پ- دمپرهای دستی و موتوری باید کنترل و تمیز شده و از صحت کار موتور و کنترلهای مربوطه اطمینان حاصل شود.

ت- چنانچه در دوره بهره برداری دهانه های جدیدی برای تخلیه هوا تعبیه شده باشد، باید از عدم ورود هوای آلوده و گازهای زیان آور و مضر برای سلامتی انسان، به فضای داخل ساختمان اطمینان حاصل شود.

۲۲-۵-۲-۲ صافیهای هوا

 صافیهای هوای دریافتی از بیرون یا تخلیه هوا باید سالانه حداقل دو بار و در موارد حساس و محیطهای دارای هوای آلوده هر ماه بازرسی شوند. صافیهای پاره باید تعویض و صافیهای معیوب باید تعمیر یا تعویض شوند. افت فشار دو طرف صافی باید بر اساس مشخصات اعلام شده از طرف سازنده کنترل و در صورت رسیدن آن به میزان کثیفی، صافیهای قابل شستشو، با آب و محلول شوینده مناسب، شستشو و صافیهای یکبار مصرف با فیلتر نو و مطابق مشخصات فنی و راندمان مناسب، تعویض شوند.

۲۲-۵-۲-۳ پلنوم هوا وکوئلهای سرمایی وگرمایی

 الف- پلنوم هوا و کوئلهای سرمایی و گرمایی باید سالانه حداقل دو بار بازرسی شوند.

 ب- کوئلها در صورت لزوم با آب و محلولهای شوینده شستشو شوند. از پاکیزگی کوئلهای سرمایی که محل مناسبی برای رشد قارچها و میکروبها است باید اطمینان حاصل شده و در صورت لزوم ضدعفونی شود.

۲-۵-۲-۴ فن (هواکش)، یاتاقان و تسمه پروانه

 الف- این تجهیزات باید سالانه حداقل دو بار بازرسی و در صورت نیاز تعمیر یا تعویض شوند.

 ب- باید از عملکرد مناسب یاتاقان و بالانس بودن فن اطمینان حاصل شده و در صورت نیاز یاتاقانها روغن کاری شود.

پ- میزان کشیدگی تسمه باید کنترل و در حد مناسب تنظیم شود. کشیدگی بیش از حد لازم تسمه، سبب فرسودگی زودرس تسمه و وارد آمدن فشار بیشتر به موتور شده و شل بودن آن باعث کاهش هوادهی و اتلاف انرژی میشود.

 ت- جهت چرخش صحیح فن، باید کنترل شود. هوادهی فن در جهت چرخش نادرست، کاهش می یابد.

۲۲-۵-۲-۵ کانال کشیها، دریچه های توزیع و برگشت هوا

الف- کانال کشیها، دریچه های توزیع و برگشت هوا باید سالانه یک بار بازرسی و عدم نشتی هوا از کانالها کنترل شود.

ب- حجم هوای طراحی هر یک از دریچه ها باید کنترل و تنظیم شود.

 پ- دمپرهای تنظیم هوا باید بازرسی و تنظیم شوند.

 ت- اتصالات قابل انعطاف در کانالها و محل اتصال به دستگاه ها باید بازرسی و در صورت لزوم تعویض شوند.

ث- عایقکاری کانالها باید بازرسی و در صورت لزوم پوشش آنها تعمیر یا تعویض شود.

۲۲-۵-۲-۶ تعویض هوا و هودهای آشپزخانه

 الف- هودهای آشپزخانه ها باید سالم و قابل بهره برداری بوده و باید هواکش در صورت از کار افتادن تعمیر یا تعویض شود.

ب- هودهای آشپزخانه های تجاری باید ماهانه یک بار بازرسی، تمیز و شسته شده و ظرف جمع آوری روغن تخلیه شود.

پ- صافیها باید به صورت ماهانه شستشو و هر سال تعویض شوند.

ت- هواکش تخلیه هود آشپزخانه، دمپر و شبکه خروج هوای آن باید ماهانه بازرسی و در صورت لزوم تمیز شوند.

 ث- سالم، تمیز و باز بودن دهانه های ورود هوا به آشپزخانه باید بازرسی و کنترل شود.

۲۲-۵-۲-۷ دمپرهای ضد آتش

 الف- دمپرهای ضد آتش باید هرسال یک بار یا پس از آتشسوزی بازرسی شوند.

 ب- فیوزهای سوخته باید تعویض و از استقرار درست دمپر و فیوزهایی که فعال نشده اند، مطمئن شده و دریچه های دسترسی به فیوز و دمپر به صورت کامل هوابند شوند.

پ- عملکرد موتور دمپرهای موتوری، باید بازرسی و موتور در صورت نیاز، تعمیر یا تعویض شود.