دسته‌بندی نشده · آبان ۱۸, ۱۳۹۹ ۰

۲۲-۵-۳ موتورخانه و معاینه فنی آن

تجهیزات موتورخانه از مصرف کنندگان عمده انرژی در بخش ساختمان بوده و عدم عملکرد صحیح آنها میتواند سبب افزایش مقدار مصرف سوخت و انتشار گازهای آلاینده بیشتر شود. از این رو به منظور صرفه جویی در مصرف انرژی و کاهش آلودگی محیط زیست، موتورخانه نیاز به بازرسی و کنترل ادواری و در صورت لزوم تعمیر یا تنظیم تجهیزات آن را دارد. معاینه فنی موتورخانه ها باید هر سال یکبار با توجه به الزامات مباحث مقررات ملّی ساختمان و استاندارد ملّی ایران به شماره 16000 توسط بازرس انجام شود. شرایط موتورخانه باید با الزامات فوق الذکر مطابقت نموده و در صورت هرگونه مغایرت، بازرس باید راهکار لازم را ارائه نماید و مالک (یا مالکین) یا نماینده قانونی او (یا آنها) موظف به انجام آن میباشد.

 ۲۲-۵-۳-۱ دیگ آب گرم، دیگ بخار و تجهیزات مربوطه

 علاوه بر بازبینیهای روزانه یا هفتگی متداول تأسیسات مکانیکی، دیگهای آبگرم، دیگهای بخار و تجهیزات مربوطه باید سالانه یک بار و به شرح ذیل بازرسی شوند:

 الف- بازرسی مشعل، بازدید فن، دریچه و دمپرهای ورود هوا، تمیز کردن کامل مشعل، بازبینی افشانک سوخت، مدار جرقه الکتریکی و تمیزکاری و تعویض الکترودها در صورت لزوم.

ب- بازرسی کلیه کنترلها و نشانگرهای دما و فشار و تصحیح و تنظیم و نظافت و تعویض در صورت لزوم.

پ- باز کردن دربهای دسترسی در جلو و عقب دیگ، تمیز کردن محفظه احتراق و اجزای داخلی آن تا خروجی به دودکش، تعویض واشرهای سوخته و بستن هوابند دربهای دیگ.

ت- بازبینی دودکش، کلاهک خروج دود، اندازه گیری ترکیبات دود خروجی و مقایسه آن با مقادیر استاندارد و تنظیم مشعل برای تطابق ترکیبات دود خروجی با مقادیر استاندارد.

ث- باز کردن و بستن شیر قطع سریع تخلیه و شیر اطمینان و آزمایش آنها برای عملکرد مناسب و زیرآب زنی و رسوب زدایی بر اساس دستورالعملهای سازنده.

ج- بازرسی تابلوهای برق و کنترل، غبارگیری ترمینالها و اجزای تابلو و تعویض قطعات معیوب.

 چ- کنترل پمپ تغذیه دیگهای بخار و انجام آزمایش آنالیز آب تغذیه در صورت لزوم.

 ح- بازرسی شیشه های آبنما و شیرهای ورود و خروج آن و اطمینان از سلامت شیشه و شیرها، باز کردن و بستن و تمیزکاری آنها و تعویض در صورت نیاز.

خ- کنترل مخزن تغذیه مواد شیمیایی در مسیر آب تغذیه.

۲۲-۵-۳-۲ آبگرمکنها، مبدلها و مخازن تحت فشار

 مخازن آبگرم، مبدلها و مخازن تحت فشار باید سالانه یک بار و به شرح زیر بازرسی شوند:

 الف- رسوب زدایی مبدلها، باز کردن و بستن شیر تخلیه مخازن و تخلیه آب به میزان 150 میلیمتر برای تخلیه رسوبات و املاح ته نشین شده و اطمینان از عملکرد سریع شیر.

ب- بازرسی نشانگرهای دما و فشار و کنترل عملکرد آنها در محدوده مورد نیاز و تنظیم، تعمیر یا تعویض آنها در صورت لزوم.

پ- آزمایش شیرهای اطمینان دما و فشار و اطمینان از عملکرد مناسب آنها.

 ت- بازرسی و آزمایش کلیه تجهیزات کنترلی و حصول اطمینان از عملکرد مناسب.

 ث- بازرسی عایقکاری مخازن و پوشش آنها و تعمیر یا بازسازی در صورت نیاز.

۲۲-۵-۳-۳ منابع انبساط

 منابع انبساط باید سالانه حداقل دو بار بازرسی شده و در صورت وجود هر گونه عیبی نسبت به رفع آن اقدام شود.

این بازرسیها برای منابع انبساط باز شامل موارد زیر میباشد:

 الف- اطمینان از سالم بودن مخزن و عدم وجود پوسیدگی.

 ب- کنترل شیر شناور، سطح آب و لوله های متصل به منابع.

 ب- کنترل سالم بودن عایق مخزن و پوشش آن.

 بازرسیها برای منابع انبساط بسته شامل موارد زیر میباشد:

 الف- بازرسی کلیه لوازم کنترلی نصب شده و حصول اطمینان از عملکرد مناسب.

 ب- کنترل بالشتک و مقدار فشار هوای داخل منبع انبساط.

 پ- کنترل فشار آب داخل مخزن و تنظیم در صورت لزوم.