دسته‌بندی نشده · آبان ۱۹, ۱۳۹۹ ۰

۲۲-۶-۲ تأسیسات توزیع آب مصرفی در ساختمان

بازرسی بخشهای مختلف تأسیسات توزیع آب مصرفی باید به صورت دوره ای انجام شده و در صورت نیاز، تعمیرات لازم انجام شود.

 ۲۲-۶-۲-۱ مخازن دریافت و ذخیره آب

 بازرسی مخازن دریافت و ذخیره آب هر سه ماه یکبار، شامل نظافت کلی و تخلیه بخش زیرین آن به ارتفاع 150 الی 300 میلیمتر بالاتر از کف، لایروبی، شستشو و ضد عفونی مخزن در صورت لزوم با مواد ضدعفونی کننده استاندارد و بهداشتی و مطابق با دستورالعملهای ایمنی.

۲۲-۶-۲-۲ بازرسی لوله کشیها، شیرها و اتصالات آبرسانی

 کلیه قسمتهای لوله کشی آبرسانی اعم از لوله ها، شیرها و اتصالات باید سالانه دو بار بازرسی شده و ضمن کنترل نشتی، رنگ و عایقکاری نیز کنترل شده و در صورت لزوم تعمیر یا تعویض لوله کشیها و اجزای مختلف آن و ترمیم رنگ و عایق انجام شود.

۲۲-۶-۲-۳ حفاظت کننده های جلوگیری از برگشت آب و شیرهای تنظیم فشار

 بازرسی حفاظت کننده های جلوگیری از برگشت آب و شیرهای تنظیم فشار باید سالانه دوبار انجام شود و عملکرد صحیح آنها بررسی شده و در صورت لزوم تعمیر یا تنظیم یا تعویض شوند.

۲۲-۶-۲-۴ تلمبه های آبرسانی

 بازرسی تلمبه های آبرسانی باید سالانه دوبار انجام شود. کنترل و آزمایش راه اندازهای خودکار و نشانگرهای دما و فشار انجام شده و در صورت لزوم تعمیر و تنظیم یا تعویض شوند.

۲۲-۶-۲-۵ مخازن تولید و ذخیره آبگرم

 بازرسی مخازن تولید و ذخیره آبگرم از نظر خوردگی، زنگ زدگی و آلودگی میکروبی باید سالانه دو بار انجام شود و ضمن انجام نظافت و رسوب زدایی، کنترل کننده های دما و فشار بازرسی شده و در صورت لزوم تعمیر و تنظیم یا تعویض شوند. رنگ و عایق مخازن نیز باید کنترل شده و در صورت نیاز ترمیم شوند.