دسته‌بندی نشده · آبان ۱۹, ۱۳۹۹ ۰

۲۲-۶-۳ شبکه فاضلاب بهداشتی

شبکه فاضلاب بهداشتی شامل لوله کشی فاضلاب و لوله کشی هواکش فاضلاب است که باید به صورت ادواری کنترل شده و مورد بازرسی قرار گیرند.

۲۲-۶-۳-۱ لوله کشی فاضلاب

 الف- بازرسی کلیه قسمتهای لوله کشی فاضلاب ساختمان باید سالانه دوبار انجام شده و موارد زیر کنترل شوند:

 ۱- آب بندی و هوابندی لوله کشی و کنترل عدم نشت از آنها.

 ۲- بازرسی دریچه های بازدید، حصول اطمینان از عدم وجود نشتی، تعویض واشرهای فرسوده و هوابندی مجدد.

ب- کنترل جریان تخلیه فاضلاب از لوازم بهداشتی، و در صورت لزوم رفع گرفتگی.

 پ- تعویض قسمتهای آسیب دیده لوله کشی فاضلاب.

۲۲-۶-۳-۲ لوله کشی هواکش فاضلاب

 کلیه قسمتهای لوله کشی هواکش فاضلاب ساختمان باید سالانه دوبار انجام شده و در بازرسی به موارد زیر توجه شود:

 الف- دهانه های خروجی هواکش روی بام باید سالم و مجهز به توری باشد و دقت شود تا در دوره بهره برداری مانعی در مجاورت آن ایجاد نشده باشد.

ب- چنانچه قسمتی از لوله کشی آسیب دیده باشد، باید ترمیم یا تعویض شود.