دسته‌بندی نشده · آبان ۱۹, ۱۳۹۹ ۰

۲۲-۷-۱ کلیات

هدف این فصل تعیین حداقل الزاماتی است که در جهت جلوگیری از برق گرفتگی و آتشسوزی ناشی از تأسیسات برقی ساختمان در زمان بهره برداری باید رعایت شوند. این ضوابط تنها تأسیسات برقی نصب ثابت را که جزئی از ساختمان هستند دربر میگیرد و لوازم برقی مورد استفاده ساکنین مانند یخچال و تلویزیون را شامل نمیشود.