دسته‌بندی نشده · آبان ۱۹, ۱۳۹۹ ۰

۲۲-۷-۷ بازدید عینی از تأسیسات برقی

بازدیدهای عینی به منظور مشاهده میدانی و اطمینان از سالم بودن تأسیسات به عمل می آید و باید به طور کامل ثبت شوند. بازدید عینی باید قبل از عملیات مربوط به آزمونها و بخش به بخش بوده و با رعایت کامل نکات ایمنی و دقت بالا انجام شود. کلیه تأسیسات برقی ثابت که جزئی از ساختمان بوده، مطابق الزامات این مبحث، باید مورد بازرسی قرار گیرند و شامل موارد زیر بوده ولی محدود به آنها نمیشوند.

 الف- کلیه تابلوها و اجزای داخلی آنها.

 ب- کلیه جعبه های تقسیم، پریزهای برق و کلیدها.

 پ- کلیه هادیها، اعم از کابلها و سیمها.

 ت- دستورالعمل ها، نقشه ها و مدارک.

 ث- عایق بندی محفظه ها و موانع در برابر تماس مستقیم ساکنین.

 ج- تجهیزات حفاظت در برابر تماس غیر مستقیم مانند هادیهای حفاظتی، هادی اتصال زمین، الکترود زمین، وسایل حفاظت در برابر اضافه جریان و لوازم حفاظتی جریان باقیمانده برای حفاظت در برابر تماس غیر مستقیم و حفاظت اضافی برای تماس مستقیم، برقگیرها و تجهیزات اعلام حریق.

 چ- کلیه برچسبها اعم از برچسب مدارها، فیوزها، کلیدها، ترمینالها و برچسبهای هشدار در محلهای مورد نیاز.

ح- چگونگی و نحوه نصب تابلوها، تجهیزات، کابلها، سیمها و اتصالات آنها.

 خ- شرایط محیطی و محل نصب و متناسب بودن تجهیزات با آن شرایط.

 د- کنترل وجود لوازم جداکننده، قطع و وصل و جداسازی مناسب در مدارها.

 ذ- اتصالات هادیها به قطعات و ترمینالها و نوشته های روی طوقه هادیها و مطابقت آنها با رنگ یا نشانه ها.

 ر- هادیهای همبندی اصلی و هادیهای همبندی اضافی.

 ز- مسیر عبور کلیه لوله ها، داکتها، هادیها و کابلها و سیمها.

ژ- مطابقت کامل مشخصات فنی و ایمنی کلیه تجهیزاتی که به صورت ثابت نصب شده اند با استانداردهای مربوطه.

 س- تجهیزات و سیستمهای جریان ضعیف.