دسته‌بندی نشده · آبان ۱۹, ۱۳۹۹ ۰

۲۲-۸-۴ دوره تناوب بازرسی

دوره تناوب بازرسی شبکه لوله کشی گاز برای کلیه ساختمانهای مشمول این مقررات دو سال میباشد. علاوه بر آن در صورت هر گونه تغییر در شبکه لوله کشی گاز، سیستم باید بازدید شده و تأییدیه صحت عملکرد آن صادر و در پرونده نگهداری ثبت و بایگانی شود.