دسته‌بندی نشده · آبان ۱۹, ۱۳۹۹ ۰

۲۲-۸-۹ بازسازی اجزای تخریب یا تضعیف شده ساختمان

هر یک از اجزای ساختمان که بر اثر تخریب، بریدن، شکافتن یا سوراخ کردن به منظور اجرا یا تعمیرات شبکه لوله کشی گاز ساختمان، ضعیف شده یا آسیب ببیند، باید پس از خاتمه لوله کشی گاز، تعمیر و تقویت شده و به حالت ایمن و بی خطر، بازسازی شود.