دسته‌بندی نشده · آبان ۲۱, ۱۳۹۹ ۰

۷-۲-۵ آزمون های آزمایشگاهی

آزمون های آزمایشگاهی بر روی نمونه های خاک و سنگ به دست آمده از ساختگاه پروژه انجام شده و نتایج آن باید در مقایسه با سایر آزمایش ها و مشاهدات مورد استفاده قرار گیرند. این آزمون ها باید مطابق با استانداردهای شناخته شده ملی و بین المللی معتبر مصوب انجام گیرد.