دسته‌بندی نشده · آبان ۲۱, ۱۳۹۹ ۰

۸-۴-۱ کلیات

در اجرای ساختمان های بنایی مسلح علاوه بر رعایت الزامات عمومی ذکر شده در فصل ۳، رعایت ضوابط این فصل ضروری می باشد. اجرای ساختمان های مشمول این فصل به دلیل رفتار شکل پذیرتر در مقایسه با سایر ساختمان های بنایی سنتی ترجیح دارد.

۸-۴-۱-۱ محدوده کاربرد

 این فصل از مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان شامل حداقل ضوابط برای طراحی و ساخت ساختمان های بنایی مسلح می باشد. مسلح نمودن در این نوع ساختمان ها به وسیله هسته بتنی مسلح و یا قرار دادن میلگردهای فولادی درون حفره های واحدهای بنایی مجوف و پر کردن آنها توسط ملات یا بتن مانند شکل ۸-۴-۱ انجام می شود. حداکثر ارتفاع ساختمان های بنایی مسلح 15 متر از تراز پایه می باشد.

 ۸-۴-۱-۲ مصالح

 مصالح مصرفی باید با کلیه مقررات و ضوابط ارائه شده در مبحث پنجم مقررات ملّی ساختمان و فصل دوم این مبحث مطابقت داشته باشد.

 

شکل ۸-۴-۱ نمونه هایی از دیوارهای بنایی مسلح