دسته‌بندی نشده · آبان ۲۴, ۱۳۹۹ ۰

۸-۵-۱ کلیات

احداث ساختمان های آجری با کلاف باید بر اساس مقررات این فصل انجام گیرد. ساختمان های مشمول این فصل در مقایسه با ساختمان های آجری سنتی، رفتاری نسبتاً شکل پذیر داشته ولیکن استفاده از ساختمان های بنایی مسلح ترجیح دارد.