دسته‌بندی نشده · آبان ۲۴, ۱۳۹۹ ۰

۸-۵-۲ محدوده کاربرد

این فصل از مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان شامل حداقل ضوابط برای طراحی و ساخت ساختمان های بنایی محصور شده با کلاف می باشد. در این ساختمان ها در حالتی که از میلگرد برای تقویت دیوارها استفاده شود، مقاومت میلگردها نباید در محاسبه مقاومت ساختمان مؤثر فرض شود.