دسته‌بندی نشده · آبان ۲۵, ۱۳۹۹ ۰

۷-۴-۳ظرفیت باربری پی های سطحی

جهت تعیین ظرفیت باربری پی می توان از یکی از روش های ذیل بر حسب مورد و شرایط پروژه استفاده کرد.

۷-۴-۳-۱ استفاده از روابط نظری ظرفیت باربری

پس از تعیین مشخصات خاک برای تعیین ظرفیت باربری، از روابط موجود در مراجع متداول معتبر استفاده شود. نکات ذیل در خصوص به کارگیری روابط نظری در تعیین ظرفیت باربری توصیه می شود:

۷-۴-۳-۱-۱رابطه و ضرایب ظرفیت باربری از روش “هنسن”

۷-۴-۳-۱-۲ ضرایب شیب بار از پیشنهادات “مایرهوف” یا “وسیک”

۷-۴-۳-۱-۳ استفاده از طول و عرض موثر (L , B) در رابطه ظرفیت باربری در صورت وجود لنگرخمشی

۷-۴-۳-۱-۴ ضرایب عمق از پیشنهاد “هنسن” یا “وسیک”

۷-۴-۳-۱-۵ ضرایب شیب کف پی و ضرایب شیب سطح زمین از پیشنهادات “هنسن”

۷-۴-۳-۱-۶ ضرایب شکل از پیشنهادات “دبیر”

۷-۴-۳-۱-۷ لحاظ نمودن اثر آب زیرزمینی در محاسبه ظرفیت باربری

۷-۴-۳-۲ استفاده از آزمون های درجا

از نتایج آزمایش های درجا مثل نفوذ استاندارد، نفوذ مخروط و پرسیومتر می توان به صورت مستقیم یا غیرمستقیم برای تعیین ظرفیت باربری استفاده کرد.

۷-۴-۳-۲-۱ استفاده غیرمستقیم

پارامترهای مقاومتی خاک از آزمایش در محل به دست آمده و سپس روابط نظری به کار می رود.

۷-۴-۳-۲-۲ استفاده مستقیم

 از روابط تجربی که رابطه مستقیم بین نتایج آزمایش های در محل و ظرفیت باربری را ارائه می کنند استفاده می شود. در خصوص استفاده از روابط تجربی باید نکات ذیل مورد توجه باشد:

رابطه تجربی باید در مرجع معتبر منتشر شده باشد.

روابط تجربی که برای خاک منطقه مورد نظر در ایران توسعه و اعتبار سنجی شده اند، اولویت دارند.