دسته‌بندی نشده · آبان ۲۶, ۱۳۹۹ ۰

۷-۴-۷ ملاحظات اجرایی پی های سطحی

۷-۴-۷-۱: انتخاب موقعیت و عمق پیتان و بوته ها موجب تغییرمکان بیشتر از حد مجاز نگردد.

پ- پی باید بر روی لایه باربر مناسب طبیعی و یا خاک بهسازی شده اجرا شود.

ت- پی باید در ترازی اجرا شود که در آن تراز، یخ زدگی زمین در پی خرابی ایجاد نکند.

ث- تراز ایستابی در زمین و مسائلی که ممکن است در اثر حفاری برای پی در زیر سطح آب پیش آید باید در نظر گرفته شود.

ج- اثرات حفاری های احتمالی در محدوده نزدیک پی که برای ساخت و سازه ای دیگر و یا عبور زیرزمینی خدمات شهری مورد نیاز است در نظر گرفته شود.

چ- جابه جایی احتمالی زمین و کاهش مقاومت لایه باربر در اثر نشت آب و یا اثرات آب و هوایی و یا روش های ساختمانی باید در نظر گرفته شود.

ح- حتیالامکان اجرا پی در عمق بیشتر به منظور تامین پایداری پی مد نظر قرار گیرد.

۷-۴-۷-۱-۳ : محل پی هایی که در نزدیکی شیب ها ساخته می شود باید مطابق با موارد ذیل انتخاب شود:

الف- پی ها باید از لبه شیب در بالا و پایین شیب فاصله مناسبی داشته باشند که با کنترل پایداری شیب و تغییرشکل ها مشخص می شود.

ب- زمانی که پی در بالای شیب قرار می گیرد خطی که با شیب ۲ افقی به ۱ قائم از لبه پی می گذرد نباید با سطح شیب برخورد کند، مگر آنکه تحلیل دقیق پایداری و تغییرشکل پی انجام شود.

پ- پی هایی که باید بر رو یا در مجاورت سطوح شیب ساخته شوند، باید یا از سطح شیب عقب نشینی کنند و یا با مهارهای افقی و قائم مناسب برای جلوگیری از نشست های مخرب تجهیز شوند.