دسته‌بندی نشده · آبان ۲۷, ۱۳۹۹ ۰

۱۲-۱۱-۲ تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

۱۲-۱۱-۲-۱: کلیه عملیات اجرایی مربوط به تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع باید با رعایت ضوابط و مقررات مبحث “تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع (مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان)” توسط اشخاص ذیصلاح صورت گیرد.

۱۲-۱۱-۲-۲: در مواردی که برای عملیات اجرایی مربوط به تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع نیاز به جوشکاری یا برشکاری حرارتی باشد، رعایت مفاد بندهای ۱۲-۲-۴-۶ و ۱۲-۲-۴-۷ الزامی است.

۱۲-۱۱-۲-۳: لوله کشی گاز و نصب تأسیسات و تجهیزات مربوط به آن باید با رعایت ضوابط و مقررات مبحث “لوله کشی گاز طبیعی ساختمان ها (مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان)” توسط شخص ذیصلاح انجام شود.

۱۲-۱۱-۲-۴: در نصب و راه اندازی مولدهای بخار و دیگ های آب گرم باید ضوابط مندرج در آیین نامه »حفاظتی مولد بخار و دیگ های آب گرم« مصوب شورای عالی حفاظت فنی لحاظ گردد.