دسته‌بندی نشده · آبان ۲۷, ۱۳۹۹ ۰

۱۲-۱۱-۸ حمل و نقل، جابجایی و انبار کردن مصالح

۱۲-۱۱-۸-۱: از انبار کردن و انباشتن مصالح ساختمانی در نزدیکی لبه های گودبرداری، دهانه چاه ها، گودال ها، پرتگاه ها و نظایر آن باید جلوگیری به عمل آید.

۱۲-۱۱-۸-۲: برداشتن مصالح انبار شده توسط کارگر باید از بالاترین قسمت شروع گردد و از کشیدن و برداشتن آنها از قسمت های تحتانی که باعث ریزش و ایجاد حادثه می شود، خودداری گردد.

۱۲-۱۱-۸-۳: برای انبار کردن تخته های چوبی باید آنها را روی چوب های عرضی گذاشت، به طوری که کاملاً روی سطح زمین قرار نگیرند و بین هر چند ردیف، چوب های عرضی قرار داده شود.

۱۲-۱۱-۸-۴: کلیه تأسیسات و تجهیزات کارگاهی که به منظور انبار کردن مصالح به کار می روند، باید دارای پایداری لازم در مقابل نیروهای وارده (ثقلی و جانبی) باشند.

۱۲-۱۱-۸-۵: بسته بندی، حمل و نگهداری مصالح ساختمانی از قبیل سیمان،گچ و آهک باید با رعایت ضوابط و مقررات مباحث”مصالح و فرآورده های ساختمانی (مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان)” و “بارهای وارده بر ساختمان (مبحث ششم مقررات ملی ساختمان)” انجام شود. در بسته بندی، حمل و نگهداری سیمان رعایت مفاد مبحث “طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه (مبحث نهم مقررات ملی ساختمان)” الزامی است.

 ۱۲-۱۱-۸-۶: کیسه های سیمان، گچ، آهک و نظایر آن با توجه به مفاد بند  ۱۲-۱۱-۸-۵ ، نباید بیش از 10 ردیف روی هم چیده شوند، برداشتن آنها نیز باید به صورت ردیف های افقی انجام شود. بعلاوه آجر و سفال نباید با ارتفاع بیش از 2 متر انباشته شود و اطراف آن نیز باید با موانع مناسب محصور گردد.

۱۲-۱۱-۸-۷: از انباشتن مصالح ساختمانی بیش از حد مجاز طراحی روی سقف های اجرا شده و همچنین در مجاورت تیغه ها و دیوارهای کم عرض باید جلوگیری به عمل آید.

۱۲-۱۱-۸-۸: آهن آلات (تیر آهن، نبشی، میلگرد و نظایر آن) باید به ارتفاع کم طوری روی هم انباشته شوند که خطر غلطیدن ناگهانی آنها وجود نداشته باشد.

۱۲-۱۱-۸-۹: طرفین لوله های فولادی که انبار می شوند، باید با موانع مناسب مهار گردند تا از غلطیدن آنها بر روی هم و ایجاد حادثه جلوگیری شود.

۱۲-۱۱-۸-۱۰: از انباشتن مصالحی از قبیل شن، ماسه، خاک و نظایر آن در کنار دیوارها و تیغه ها تا حد امکان باید جلوگیری به عمل آید. در صورتی که این کار اجتناب ناپذیر باشد، باید این مصالح طوری انباشته شوند که فشار بیش از حد به دیوار یا تیغه وارد نشود.

۱۲-۱۱-۸-۱۱: جابجایی و حمل و نقل مصالح ساختمانی از قبیل تیرآهن، چوب و همچنین ضایعات ساختمانی باید با رعایت مفاد بند ۱۲-۶-۳-۴ صورت گیرد.

۱۲-۱۱-۸-۱۲: در انبار کردن مصالح و نگهداری مواد قابل انفجار و مایعات قابل اشتعال باید ضوابط مندرج در آیین نامه های زیر، مصوب شورای عالی حفاظت فنی لحاظ گردد:

الف: آیین نامه »پیشگیری و مبارزه با آتش سوزی در کارگاه ها«

ب: آیین نامه »حفاظتی مواد خطرناک و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار«

پ: آیین نامه »حفاظتی حمل دستی بار«