دسته‌بندی نشده · آبان ۲۷, ۱۳۹۹ ۰

۷-۶-۳ بارهای طراحی

۷-۶-۳-۱ : ترکیب بارهای وارده

کلیه بارهایی که بر اساس ضوابط مبحث ششم (نهم، دهم بر حسب مورد) مقررات ملی ساختمان معرفی شده اند در طراحی پی های عمیق برای ساختمان ها به کار برده می شوند.

۷-۶-۳-۲ : نیروهای تغییرمکان زمین

نیروهای مربوط به تغییرمکان زمین در صورت وجود، باید در طراحی لحاظ شوند. زمینی که شمع ها در آن نصب می شود ممکن است با تغییرمکان های ایجاد شده در اثر تحکیم، بالاآمدگی، بارگذاری های مجاور، خزش خاک و زمینلغزه مواجه گردد. این پدیدهها در شمع ها اثراتی مانند نیروی ناشی از”اصطکاک منفی جدار”، “بالا آمدن شمع” و “حرکات جانبی” (و در نتیجه نیروهای جانبی) ایجاد می نماید که طبق توضیحات ذیل باید در طراحی شمع منظور شود.

۷-۶-۳-۲-۱ : اصطکاک منفی جدار

الف- در یک گروه شمع، حداکثر نیروی اصطکاک منفی جدار با استفاده از تنش ناشی از سربار اطراف گروه شمع که موجب نشست شده و همچنین با منظور کردن تغییرات فشار آب زیرزمینی مربوط به نوسانات سطح آب، تحکیم و یا کوبش شمع های مجاور، باید محاسبه گردد.

ب- افزایش نیروی محوری در شمع ناشی از اثر اصطکاک منفی و مقدار حداکثر آن در تراز صفحه خنثی باید در طرح سازه ای شمع لحاظ گردد.

پ- لحاظ کردن نیروی اصطکاک منفی در ظرفیت باربری صرفاً با توجه به مقایسه نشست ایجاد شده ناشی از کل نیروها به نشست مجاز انتخاب می گردد.

۷-۶-۳-۲-۲: بالا آمدن شمع

بالا آمدگی زمین می تواند ناشی از باربرداری، حفاری، یخبندان و یا فرو بردن شمع های مجاور باشد.

همچنین می تواند ناشی از افزایش درصد رطوبت زمین در اثر کندن درختان، توقف برداشت از آب زیرزمینی و در نتیجه افزایش سطح آن، جلوگیری از تبخیر (بر اثر ساختمان سازی جدید) و غیره باشد که باید “فشار بالابرنده” و سایر نیروهای اضافه وارده بر شمع در طراحی لحاظ گردند.

۷-۶-۳-۲-۳ : حرکات جانبی

حرکات جانبی زمین موجب اعمال بارهای جانبی بر روی شمع ها می شود. این بارها در مواردی که یک یا ترکیبی از شرایط زیر رخ دهد باید در طراحی لحاظ شوند:

الف- سربارهای با مقادیر متفاوت بر روی دو وجه مقابل یک شمع اعمال گردد.

ب- حفاری های با تراز متفاوت بر روی دو وجه مقابل یک شمع انجام شود.

پ- شمع در جوار یک خاکریز قرار گیرد.

ت- شمع در زمین شیب داری که خاک آن در حال خزش است اجرا شود.

ث- وقتی تغییرمکان جانبی زمین و شمع وجود داشته باشد.