دسته‌بندی نشده · آذر ۱, ۱۳۹۹ ۰

۱۱-۱-۹ رواداری ها

۱۱-۱-۹-۱ رواداری های ساخت

۱۱-۱-۹-۱-۱: انحراف های مجاز اعضای نورد شده پس از ساخت مقادیر انحراف های مجاز اعضای ساخته شده از مقاطع فولادی گرم نورد شده باید مطابق جدول ۱۱-۱-۱ باشد.

 

جدول ۱۱-۱-۱ : انحراف های مجاز ساخت اعضای فولادی با مقاطع گرم نورد شده

۱۱-۱-۹-۱-۲: انحراف های مجاز برای اجزایی از اعضای ساخته شده

مقادیر انحراف های مجاز ساخت اجزای متصل به اعضای ساخته شده از مقاطع فولادی گرم نورد شده باید مطابق جدول ۱۱-۱-۲ باشد.

جدول ۱۱-۱-۲ انحراف مجاز ساخت اجزای متصل به اعضای ساخته شده از مقاطع فولادی گرم نورد شده

 

۱۱-۱-۹-۱-۳: انحراف های مجاز در مقاطع تیر ورق ها

اگر در ساخت تیر ورق از عناصر نورد شده استفاده شود، هر قسمت تابع مقررات خود خواهد بود.

مقادیر انحراف های مجاز ساخت مقاطع تیر ورق باید مطابق جدول ۱۱-۱-۳ باشد.

 

جدول ۱۱-۱-۳: انحراف مجاز ساخت مقاطع تیر ورق

۱۱-۱-۹-۲ رواداری های نصب

 ۱۱-۱-۹-۲-۱: مقادیر انحراف های مجاز نصب مربوط به شالوده باید مطابق جدول ۱۱-۱-۴ باشد.

 

جدول ۱۱-۱-۴ : انحراف مجاز نصب شالوده