دسته‌بندی نشده · آذر ۱, ۱۳۹۹ ۰

۱۱-۲-۵ اجزای سازه ای

۱۱-۲-۵-۱: مقاطع استاندارد فولادی سرد نورد شده شامل مقاطع C شکل، U شکل، Z شکل با لبه و بدون لبه، مقاطع L شکل با لبه و بدون لبه و مقاطع کلاهی (Ω) می باشد و برای سایر مقاطع مطابق استاندارد معتبر است.

۱۱-۲-۵-۲: نام گذاری مقاطع فولادی سردنورد شده اعضاء سازه ای و غیر سازه ای بر اساس شکل مقطع، عمق جان، پهنای بال، عمق لبه و ضخامت آن باید به صورت زیر انجام شود:

 abc×d×e

 a، عدد دو یا سه رقمی نشان دهنده عمق جان مقطع بر حسب میلی متر

b ، حروف مرتبط با نوع مقطع همچون:

 =S وادار برای مقاطع C شکل

=T لاوک یا =U ناودانی برای مقاطع U شکل

=F ناودانی های ذوزنقه ای برای مقاطع کلاهی((Ω شکل

 ZS برای مقاطع Z شکل لبه دار

 ZU برای مقاطع Z شکل بدون لبه

 LS برای نبشی های لبه دار

و LU برای نبشی های بدون لبه

 c، عدد دو یا سه رقمی نشان دهنده عرض بال به میلی متر d، عدد یک یا دو رقمی نشان دهنده عمق لبه به میلی متر

e، عدد یک رقمی برای ضخامت اسمی ورق فولادی به میلی متر

۱۱-۲-۵-۳: مقاطع استاندارد برای اعضاء سازه ای و غیرسازه ای می تواند بر اساس نوع مقطع، دارای هر نوع ترکیبی از مقاطع بند ۱۱-۲-۵-۱ باشد.

۱۱-۲-۵-۴: محدودیت های ابعادی مقاطع فولادی سرد نوردشده باید مطابق ضوابط نشریه ۶۰۸ مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن باشد.