دسته‌بندی نشده · آذر ۲, ۱۳۹۹ ۰

۱۱-۳ ساختمان های بتنی پیش ساخته

در ساختمان های بتنی پیش ساخته، تمامی اجزای سازه ای بعضاً و اجزای غیرسازه ای ساختمان از قطعات بتن پیش ساخته تولید شده در کارخانه تشکیل می شوند. قطعات بتن پیش ساخته با اتصالات خشک یا تر به یکدیگر متصل می شوند. طراحی و اجرای ساختمان های بتنی پیش ساخته باید مطابق با ضوابط بارگذاری و طراحی اجزاء بتنی مطابق ضوابط مباحث ششم و نهم مقررات ملّی ساختمان صورت گرفته و ضوابط طراحی اتصالات آن باید مطابق آئین نامه های طراحی ساختمان های پیش ساخته معتبر صورت گیرد.