دسته‌بندی نشده · آذر ۲, ۱۳۹۹ ۰

۷-۶-۷بار مجاز طراحی شمع ها

جهت تعیین بار مجاز شمع می توان از هر یک از دو روش تنش مجاز یا روش حالت حدی نهایی استفاده نمود.

۷-۶-۷-۱ روش تنش مجاز

۷-۶-۷-۱-۱: در این حالت بارهایی که در بند ۷-۶-۳این مبحث آورده شده با ضریب یک در محاسبات نیرو لحاظ می شوند و بار وارد بر شمع ها محاسبه می گردد. این بارها برای محاسبه نیروهای فشاری، کششی و جانبی وارد بر شمع (به ترتیب با Fc، Ft و Ftr) معرفی شده اند.

۷-۶-۷-۱-۲: از تقسیم بار نهائی (Qult) حاصله از هر یک از روش های بند ۷-۶-۷-۱-۱ بر ضریب اطمینان، بار مجاز (Qallow) حاصل می گردد (رابطه ۷-۶-۹) درروش تنش مجاز، Qallow در واقع Rc، Rt و Rtr به ترتیب در شمع تحت بارهای فشاری، کششی و جانبی است.

               

    \[Q_{allow}=\frac{Q_{ult}}{F.S.}\]

            (۷-۶-۹)  

۷-۶-۷-۱-۳: به طور کلی تصمیم گیری راجع به مقدار ضریب اطمینان (F.S.) بستگی به میزان اطمینان از تعیین باربری نهایی شمع (Qult) و همچنین تعیین بارهای وارده به شمع دارد.

۷-۶-۷-۱-۴: ضریب اطمینان شمع دروضعیت استاتیکی نباید از مقادیر جدول ۷-۶-۱ کمتر باشد.

همچنین باید توجه داشت که مقدار نشست کل، دوران و اختلاف نشست نباید از مقادیر مجاز بهره برداری بیشتر شود. برای انتخاب ضریب اطمینان در شرایط لرزهای می توان به آئین نامه های معتبر دیگر مراجعه کرد.

۷-۶-۷-۱-۵: عدد ضریب اطمینان ۲.۲ مربوط به آزمایش های بارگذاری استاتیکی در جدول۷-۶-۱ به شرطی قابل استفاده است که شمع تا بار گسیختگی بارگذاری شده باشد.

۷-۶-۷-۱-۶:  به شرط انجام آزمایش های بارگذاری علاوه بر “شمع های آزمایشی”، بر روی تعدادی یا درصدی از “شمع های اصلی”، می توان ضریب اطمینان را تا ۲ کاهش داد. نوع آزمایش، تعداد یا درصد آن و ترکیب آزمایش های مختلف با نظر مشاور ذیصلاح باید مشخص گردد.

جدول۷-۶-۱حداقل ضریب اطمینان شمع در شرایط استاتیکی (روش تنش مجاز)

نوع بار اعمالی

روش تعیین ظرفیت باربری

ضریب اطمینان F.S.))

فشاری/کششی

فقط روش تحلیلی

کوبشی

3

درجاریز

4

آزمایش نفوذ مخروط

2.8

آزمایش بارگذاری استاتیکی(فشاری/کششی)

2.2

آزمایش بارگذاری دینامیکی

2.5

جانبی

فقط روش تحلیلی

2.5

آزمایش استاتیک (جانبی)

2

 

۷-۶-۷-۱-۷ : اگر از روش شمع های کاهنده نشست (پی- شمع) برای طراحی استفاده شود، نیازی به کنترل ضریب اطمینان ظرفیت باربری شمع های منفرد نیست. اما ضریب اطمینان مناسب سرشمع (پی گسترده) باید تامین شده باشد.

۷-۶-۷-۲ روش حالت حدی

۷-۶-۷-۲-۱ : در کلیه شمع ها ترکیب بار و ضرایب بارگذاری منطبق بر مباحث ششم، نهم و دهم مقررات ملی ساختمان (بر حسب مورد) انتخاب می شود. این بارها برای محاسبه نیروهای فشاری، کششی و جانبی وارد بر شمع ( Fc، Ft و Ftr) به کار میروند.

۷-۶-۷-۲-۲ : با اعمال ضرایب کاهش مقاومت بار نهائی (Qult) حاصله از هر یک از روش های بند ۷-۶-۴-۱-۱، در واقع Rc، Rt و Rtr به ترتیب در شمع تحت بارهای فشاری، کششی و جانبی حاصل می شوند.

۷-۶-۷-۲-۳ : ضرایب کاهش مقاومت در وضعیت استاتیکی با توجه به شرایط طراحی مندرج در جدول (۷-۶-۲) تعیین می گردد.

جدول ۷-۶-۲ ضرایب کاهش مقاومت در شرایط استاتیکی (حالت حدی نهایی)

نوع بار اعمالی

شرایط طراحی

ضریب کاهش مقاومت

فشاری/کششی

فقط روش تحلیلی

کوبشی

0.35

درجاریز

0.45

آزمایش نفوذ مخروط

0.5

آزمایش بارگذاری استاتیکی(فشاری/کششی)

0.65

آزمایش بارگذاری دینامیکی

0.55

جانبی

فقط روش تحلیلی

0.55

آزمایش استاتیک (جانبی)

0.7

۷-۶-۷-۲-۴ : در روش حالت حدی بهره برداری مقدار نشست کل، دوران و اختلاف نشست با اعمال ضرایب بار یک به دست می آیند که این مقادیر نباید از مقادیر مجاز بهره برداری بیشتر گردد.