دسته‌بندی نشده · آذر ۲, ۱۳۹۹ ۰

۷-۶-۹ طراحی سازه ای شمع ها

۷-۶-۹-۱: طراحی سازه ای شمع ها باید بر اساس ضوابط طراحی این قطعات در مبحث نهم مقررات ملی ساختمان در ارتباط با شمع های بتنی و همچنین مبحث دهم مقررات ملی در ارتباط با شمع های فولادی انجام شود. در این طراحی باید علاوه بر تنش های ایجاد شده در شمع ها که از طراحی ژئوتکنیکی آنها حاصل شده است، به موارد زیر نیز توجه گردد:

الف- تنش ایجاد شده در شمع ها در جریان ساخت، نقل و انتقال و کوبیدن آنها

ب- منظور کردن رواداری های ساخت مشخص شده برای نوع شمع، نوع بارگذاری وچگونگی عملکرد پی

پ- اثرات مرتبه دوم بارهای محوری فشاری یا اثر کمانش در شمع های لاغر که در داخل آب و یا لایه های ضعیف خاک قرار دارند.

۷-۶-۹-۲: در طراحی سازه ای شمع ها باید به اثر زلزله بر روی آنها توجه داشت. در این رابطه باید علاوه بر اثر زلزله که از سازه اصلی به آنها منتقل می شود، اثر ناشی از تغییرشکل های خاک محیط اطراف به واسطه عبور امواج لرزه را در محاسبات منظور نمود. در تعیین اثرات ناشی از خاک محیط اطراف، موارد زیر باید مورد توجه قرار داده شود:

۷-۶-۹-۲-۱: تحلیل شمع و تعیین نیروهای داخلی در آن باید بر اساس مدل های گسسته یا پیوست های باشد که در آن خصوصیات زیر، حتی به طور تقریبی، رعایت شده باشد:

الف- سختی خمشی شمع

ب- کاهش عکسالعمل خاک در طول شمع در اثر بارگذاری های متناوب و میزان کرنش ایجاد شده در خاک

پ- اثر اندرکنش شمع با شمع که اصطلاحاً اثر دینامیکی “گروه شمع” نامیده می شود.

ت- شرایط انتهایی شمع و میزان انعطاف پذیری آن در اتصال به سر شمع

۷-۶-۹-۲-۲: کاهش مقاومت جانبی لایه های خاکی که در معرض روان گرایی یا کاهش مقاومت هستند.