دسته‌بندی نشده · آذر ۳, ۱۳۹۹ ۰

۱۱-۴-۹ رواداری ها

۱۱-۴-۹-۱: رواداری های سیستم ساختمانی ICF باید مطابق ضوابط رواداری های دیوارها و دال های مبحث نهم مقررات ملّی ساختمان باشد.