دسته‌بندی نشده · آذر ۳, ۱۳۹۹ ۰

۱۱-۵-۴ شالوده

۱۱-۵-۴-۱: ضوابط کلی طراحی، اجرا و کنترل کیفیت شالوده سیستم های پانلی سه بعدی (3D) باید مطابق ضوابط مباحث هفتم و نهم مقررات ملی ساختمان باشد.

۱۱-۵-۴-۲: شالوده های سیستم پانلی کامل باید از نوع شالوده نواری یا گسترده باشد.