دسته‌بندی نشده · آذر ۳, ۱۳۹۹ ۰

۱۱-۵-۵ ملاحظات معماری

۱۱-۵-۵-۱: در سیستم های کامل پانلی به دلیل عدم حضور اعضای باربر غیرپانلی درطرح معماری ساختمان، در نظر گرفتن ملاحظات کامل سازه ای از جمله عدم تغییر مسیر انتقال بار در ارتفاع، فاصله دهانه های باربر، تأمین تقارن در طرح دیوارهای باربر، جلوگیری از تعبیه بازشوهای بزرگ در دیوارها و سقف و نظایر آن الزامی است.

۱۱-۵-۵-۲: از آنجا که درسیستم های پانلی کامل دیوارهای جداکننده نقش باربر سازه ای دارند، لازم است هماهنگی کامل بین مهندس معمار و مهندس محاسب ایجاد گردد.

۱۱-۵-۵-۳: در سیستم های پانلی کامل، پلان ساختمان باید دارای شکل متقارن یا تقریباً متقارن نسبت به محورهای اصلی بنا باشد.

۱۱-۵-۵-۴: در سیستم های پانلی کامل در مسیر انتقال نیروی جانبی از سازه پانلی به زمین، نباید انقطاعی وجود داشته باشد.

۱۱-۵-۵-۵: در سیستم های پانلی کامل درهر دیوار پانلی، سطح بازشوها نباید از 33 درصد سطح کامل دیوار بیشتر باشد.

۱۱-۵-۵-۶: در سیستم های پانلی کامل فاصله بازشوها تا کنارههای دیوار باید حداقل 750 میلی متر در نظر گرفته شود.

۱۱-۵-۵-۷: در سیستم های پانلی کامل احداث کنسول های بیشتر از یک متر مجاز نیست.

۱۱-۵-۵-۸: در کف ها با سیستم های پانلی کامل از ایجاد بازشوهای بزرگ و مجاور یکدیگر در دیافراگم های کف خودداری شود.

۱۱-۵-۵-۹: در سیستم های پانلی کامل درطبقه هایی که به دلایل معماری تعدادی از دیوارهای آن حذف می شود، نباید نسبت سطح مقطع دیوارهای باربر پانلی آن طبقه به سطح مقطع دیوارهای باربر پانل طبقه فوقانی، بدون در نظر گرفتن دیوار قسمت فوقانی بازشوها، از % 70 کمتر باشد.

۱۱-۵-۵-۱۰: در سیستم های پانلی کامل از ایجاد اختلاف سطح در کف ها خودداری شود.

۱۱-۵-۵-۱۱: در سیستم های پانلی کامل از کاهش یا افزایش مساحت زیربنای طبقات درارتفاع به طوریکه تغییرات قابل ملاحظه ای در جرم طبقات ایجاد شود، پرهیز گردد.

۱۱-۵-۵-۱۲: در سیستم های پانلی کامل ارتفاع مجاز هر طبقه بدون کلاف میانی به 4 متر محدود می شود. در صورت افزایش ارتفاع از این مقدار لازم است یک کلاف میانی در نظر گرفته شود. در هر حال ارتفاع هر طبقه نباید از 6 متر بیشتر شود.