دسته‌بندی نشده · آذر ۸, ۱۳۹۹ ۰

۱۸-۱-۳-۱۷ زمان واخنش

زمان واخنش در یک فضای بسته، مدت زمانی است که پس از قطع کردن منبع صدا، تراز فشار صدا 60 دسیبل افت کند. زمان واخنش با توجه به مشخصات فضا از یکی از دو معادله (۹) یا (۱۰)  محاسبه می شود:

معادله سابین

    \[T = \frac{0.16V}{4mV+A}\]

معادله ایرینگ

    \[T = \frac{0.163V}{4mV-Sln(1-\bar{\alpha })}\]

 

که در آن:

T: زمان واخنش اتاق، برحسب ثانیه؛

S: مجموعه سطوح اتاق، برحسب مترمربع؛

A: سطح معادل جذب کننده های اتاق، برحسب مترمربع؛

m:جذب طولی هوا، برحسب متر به توان منفی یک؛

α : ضریب جذب میانگین اتاق؛

ln : لگاریتم در پایه e

یادآوری۱: سطح معادل جذب کننده ها، A و ضریب جذب میانگین، ā ، از معادله های (۱۱) و (۱۲) محاسبه می شود:

    \[A = \sum_{i=1}^{n}\alpha _{i}s_{i}\]

   (۱۱)

    \[\bar{\alpha } = \frac{\sum_{i=1}^{n}s_{i}\alpha _{i}}{\sum_{i=1}^{n}S_{i}}\]

(۱۲)

که در آن :

αi: ضریب جذب صوتی هر یک از سطوح موجود در اتاق؛

si : مساحت هر یک از سطوح موجود در اتاق، برحسب مترمربع.

یادآوری۲: در صورتیکه  0.2≥ α باشد، از فرمول سابین استفاده می شود.

 

یادآوری۳: در برخی از مراجع رابطه زمان واخنش به

    \[T = 0.16\frac{V}{A}\]

ساده شده است.

یادآوری ۴: زمان واخنش یک فضای بسته تا تدوین استاندارد ملّی آن بر اساس استاندارد ISO 3382 اندازه گیری می شود.