دسته‌بندی نشده · آذر ۱۰, ۱۳۹۹ ۰

پ-۱-۱ بررسی سایت و منطقه بندی آکوستیکی

حفاظت در برابر نوفه می تواند به عنوان بخشی از حفاظت زیست محیطی باشد. ساختمان های آموزشی و مسکونی اداری به لحاظ نیازهای آکوستیکی خاص باید در سایتی با حداکثر تراز نوفه ای برابر با LAeq(T) = 65 dB در روز، ساخته شود. اینگونه سایت ها معمولاً در مناطق مسکونی و اداری متمرکز می گردند. برای نیل به طراحی صحیح آکوستیکی، نوفه محیط بیرون باید ارزیابی شود. در صورتی که در این ارزیابی، نوفه محیط در نقاطی بیش از 65 دسیبل باشد با ایجاد فاصله مناسب و یا سدهای صوتی، تراز نوفه را می توان تا حد لازم کاهش داد. منابع نوفه خارجی که باید مورد بررسی قرار گیرد بشرح زیر می باشد:

– نوفه ترافیک

– نوفه ناشی از محوطه های ساخته شده مجاور

به منظور کاهش نوفه محیطی به ویژه نوفه ترافیک می توان از موارد زیر استفاده کرد:

۱- ایجاد فاصله مناسب از منبع صوتی:. از آنجا که این مقدار کاهش نوفه در بیشتر موارد نیازهای صوتی را تامین نمی کند، ایجاد سد صوتی لازم خواهد بود.

۲- استفاده از موانع صوتی.: موانع صوتی به دو دسته تقسیم می شوند:

– موانع صوتی طبیعی شامل: تپه ها، خاکریزهای طبیعی، جنگل ها و غیره.

– موانع صوتی مصنوعی شامل: دیوار صوتی، خاکریزهای مصنوعی و درختکاری.

شکل های پ-۱-۱، پ-۱-۲ و پ-۱-۳ عملکرد انواع موانع صوتی را نمایش میدهد.

شکل پ-۱-۱ : نمایش کاهش نوفه ترافیک توسط خاکریز طبیعی

شکل پ-۱-۲: نمایش کاهش نوفه ترافیک توسط پوشش گیاهی

شکل پ-۱-۳: نمایش کاهش نوفه توسط مانع صوتی

 

با ایجاد درختکاری با درختان متراکم با حداقل 30 متر عمق، تراز نوفه ترافیک حدود 7 تاdBA11 کاهش می یابد.

 در اینجا برای روشن شدن مطالب بالا یک سایت فرضی درنظر گرفته می شود. سایت فرضی (شکل پ-۱-۴) به شکل ذوزنقه می باشد که در غرب آن یک بزرگراه قرار دارد. نوفه اندازه گیری شده در حاشیه بزرگراه در حدود  dBA 78-82 می باشد.

در شمال سایت، خیابان اصلی  منطقه تجاری قرار دارد و نوفه اندازه گیری شده در حاشیه خیابان برابر 70-75 dBA است. در شرق سایت، خیابان فرعی منطقه مسکونی اداری با تراز نوفه اندازه گیری شده برابر 50-60 dBA و جنوب سایت، یک پارک محلی با نوفه اندازه گیری شده برابر 45dBA  واقع است.

 در داخل سایت از مرکز به سمت جنوب درختکاری نامنظم دیده می شود در قسمتی از حاشیه شمالی آن یک مجموعه تجاری محلی قرار گرفته است.

شکل پ-۱-۴: سایت فرضی جهت ساخت

بطورکلی در هر ساختمان فضاهای مختلف با کاربری های مختلف، نیازهای آکوستیکی متفاوتی دارند. به منظور تأمین این نیازها، در مرحله اول محدوده محل ساختمان از لحاظ آکوستیکی منطقه بندی  می شود و فضاهای مختلف ساختمان باتوجه به نیازهای آکوستیکی در این مناطق جانمایی می گردند.

 در سایت فرضی موردنظر، با توجه به نوفه موجود در محیط اطراف، پنج منطقه آکوستیکی پیش بینی شده است. این مناطق در شکل پ-۱-۱۵ نشان داده شده اند.

شکل پ-۱-۵: منطقه بندی از نظر آکوستیکی در سایت فرضی