دسته‌بندی نشده · آذر ۱۰, ۱۳۹۹ ۰

۱۸-۲-۵-۳ شاخص کاهش صدای وزن یافته مورد نیاز برای جداکننده ها

حداقل شاخص کاهش صدای وزن یافته (Rw) مورد نیاز برای جداکننده ها در فضاهای داخلی بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی در جدول ۵-۳-۲-۱۸ ارائه شده است.

جدول ۵-۳-۲-۱۸ : حداقل شاخص کاهش صدای وزن یافته (Rw) مورد نیاز برای جداکننده ها در فضاهای داخلی بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی

نوع جداکننده

حداقل شاخص کاهش صدای وزن یافته (Rw) برحسب دسیبل

دیوار جداکننده و سقف بین اتاق های بستری مراقبت های ویژه جراحی اتاق زایمان و سایر فضاها (مانند اشپزخانه زفاتر اداری و…)

55

دیوار جداکننده و سقف بین اتاق های بستری مراقبت های ویژه جراحی اتاق زایمان

50

پوسته خارجی اتاق های بخش بستری مراقبت های ویژه جراحی اتاق زایمان

45

دیوار جداکننده سرویس های بهداشتی از فضای مجاور

پوسته خارجی فضاهای بسته عمومی

40

جداکننده های بین اتاق های بستری مراقبت های ویژه جراحی اتاق زایمان از راهرو

35

جداکننده سرویس های بهداشتی از راهرو

30