دسته‌بندی نشده · آذر ۱۰, ۱۳۹۹ ۰

۱۸-۲-۵-۴ تراز صدای کوبه ای معمول شده وزن یافته مورد نیاز برای سقف بین طبقات

حداکثر تراز صدای کوبه ای معمول شده وزن یافته (Lnw) مورد نیاز برای سقف بین طبقات در بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی در جدول ۴-۵-۲-۱۸ ارائه شده است.

جدول ۴-۵-۲-۱۸ : حداکثر تراز صدای کوبه ای معمول شده وزن یافته (Lnw) مورد نیاز برای سقف بین طبقات در بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی

موقعیت سقف

Lnw

(dB)

سقف بین اتاق های بخش بستری، مراقبت های ویژه، جراحی، اتاق زایمان

65

سقف بین اتاق های بخش بستری، مراقبت های ویژه، جراحی، اتاق زایمان و سایر فضاها

55