دسته‌بندی نشده · آذر ۱۰, ۱۳۹۹ ۰

۱۸-۲-۶-۳ تراز صدای کوبه ای معمول شده وزن یافته مورد نیاز برای سقف بین طبقات

حداکثر تراز صدای کوبه ای معمول شده وزن یافته (Lnw) مورد نیاز برای سقف بین طبقات در ساختمان های اداری و تجاری در جدول ۱۸-۲-۶-۴ ارائه شده است.

جدول ۱۸-۲-۶-۴ : حداکثر تراز صدای کوبه ای معمول شده وزن یافته (Lnw) مورد نیاز برای سقف بین طبقات در ساختمان های اداری و تجاری

موقعیت سقف

Lnw

(dB)

سقف بین دفاتر اداری

65