دسته‌بندی نشده · آذر ۱۰, ۱۳۹۹ ۰

۱۸-۲-۷ مراکز فرهنگی

رعایت مقررات آکوستیکی تعیین شده در بندهای زیر در مراکز فرهنگی الزامی است.